BİLDİRİ DETAY

Necmettin İŞCİ, Hatice TEL AYDIN
HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞE HAZIRLIK DÜZEYLERİ VE MESLEKİ BEKLENTİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, hemşirelik bölümünde öğrenim gören son sınıf üniversite öğrencilerinin işe hazırlık düzeyleri ve mesleki beklenti durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tasarımda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü 389 son sınıf öğrencisi oluşturmuş olup, araştırma gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul eden 299 öğrenci ile tamamlanmıştır. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ile “İşe Hazırlık Ölçeği” ve “Mesleki Sonuç Beklentisi Ölçeği” ni içeren anket formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde, SPSS 23.0 programı kullanılarak, tanımlayıcı istatistik testleri ile sayı ve yüzdelik dağılımlar, ölçeğin toplam puan ortalaması ve beş alt boyutu puan ortalaması, ölçeklerin Cronbach Alpha katsayısı, iki grup için t testi ve ikiden fazla grubun ortalamalarının karşılaştırılması için F testi (ANOVA) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin;%63.9’u Sağlık Bilimleri Fakültesi, %70.9’ı kadın öğrenci, ortalama 22 yaşında ve %95.8’inin bekâr olduğu; çoğunluğunun babasının (%43.5) ve annesinin (%60.9) eğitim durumunun ilkokul mezunu ve bugüne kadar en çok şehir merkezinde (%58.2) yaşadıkları ve %80.1’inin yurt-pansiyonda kaldıkları, ailenin gelir durumunu orta düzeyde (%60.9) olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunun hemşirelik bölümünden kısmen memnun oldukları (%41.5); hemşirelik bölümünü iş bulma olanağının yüksek olduğu (%58.2) için seçtikleri; bölümdeki akademik başarılarını orta düzeyde (%45.8) değerlendirdikleri, %64.2’sinin hemşirelik bölümünden başka bölümde öğrenci olmak istediği, çoğunluğun aile ya da yakın çevresinde hemşirelik mesleğini seçenin olmadığı (%52.2), üniversiteye başlamadan önce hemşirelik mesleğini tanıdığı (%69.2), hemşirelik bölümünde eğitimine başlamadan önce hemşirelik ile ilgili duygularının orta düzeyde olumlu olduğu (%41.5), tekrar tercih yapma durumunda hemşireliği seçmeyeceklerini (%57.5) ve mezun olduktan sonra üniversite eğitimine devam edecekleri (%58.9) saptanmıştır. Öğrencilerin okulda aldıkları hemşirelik eğitiminin iş hayatında uygulanabilir olduğunu (89.3), hemşirelik eğitimi süresince aldıkları teorik eğitimin yeterli olduğunu (%49.8) ve uygulamalı eğitimin ise kısmen yeterli olduğunu düşündükleri (%43.8), işe başlamak için kendilerini kısmen yeterli hissettikleri (%85.5), çoğunluğunun mezuniyet sonrası kamu kurumlarında hemşire olarak çalışmayı (%76.4) ve hemşirelik alanında lisansüstü eğitimime devam etmeyi düşündükleri (%38.1) belirlenmiştir. Araştırmada, İşe Hazırlık (İHÖ)’nin tüm boyut için güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha =0.96 ve Mesleki Sonuç Beklenti Ölçeği tüm boyut için güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha=0.90 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin İHÖ aldıkları toplam puan ortalamalarının iyi düzeyde ve MSBÖ aldıkları toplam puan ortalamasının orta düzeyin üzerinde olduğu; İHÖ tüm boyuttan 288.53 ortalama puan ve MSBÖ tüm boyuttan 14.68 ortalama aldıkları saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin İHÖ’ den aldıkları puan ortalamaları ile ile MSBÖ puan ortalamaları arasında anlamlı ilişkinin olduğu (p=0.000) saptanmıştır. Sonuç: Hemşirelik bölümünde öğrenim gören son sınıf üniversite öğrencilerinin işe hazırlık durumlarının iyi düzeyde ve mezuniyet sonrası mesleki sonuç beklenti düzeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Hemşirelik, hemşirelik öğrencileri, işe hazırlık, mesleki sonuç beklentisi.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, hemşirelik öğrencileri, işe hazırlık, mesleki sonuç beklentisi. 


Keywords: