BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurhan BİNGÖL, Serap CANLI
HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNOLOJİLER: BAKIM, KALİTE VE İŞYÜKÜ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME
 
Bilgi teknolojisindeki gelişmeler ve yeni teknolojik cihazlar hayatımızın hemen her alanını etkilemeye devam ediyor. Teknolojik anlamda üzerinde en çok düşünülen cihazlardan biri şüphesiz bilgisayarlardır. Bilgiye ulaşmada önemli bir kaynak olan bilgisayarlar başlangıçta verilerin depolanması amacıyla kullanılmıştır. Ancak gün geçtikçe bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde de kullanılır hale gelecek kadar özelleşmiştir. 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde, 1990’lı yıllarda ise ülkemizde kullanılmaya başlanan bilgisayarın hemşirelik mesleğine girişi ise 35 yıldan uzun bir süre önceye dayanmaktadır. Bilgisayar ve bilgisayar destekli teknolojiler bakımın planlanması sürecinde hemşirelik verilerine ulaşmayı kolaylaştırabildiği gibi hemşirelik uygulamalarının gelişmesine ve hemşirelik mesleğinin özerk bir disiplin haline gelmesine de katkı sağlamıştır. Son yıllarda telesağlık ve elektronik kayıt tutmada bilgisayar destekli teknoloji kullanımı hız kazanmıştır. Hasta verilerine istenilen zamanda ve yerde erişilebilirliği sağlamak için manuel bakım planı (çizelge) oluşturma ve kayıtları manuel olarak dosyalama giderek azalmıştır. Ayrıca uzaktan hasta izleme, canlı video konferans ve mobil sağlık uygulamaları aracılığıyla hastaların hemşirelik bakımı alması kolaylaşmıştır. Hemşirelik doğası gereği çalışma saatleri uzun ve personel sayısı az olan bir meslektir. Dolayısıyla hata yapma riski hemşirelerde daha yüksektir. Yeni teknolojiler insan kaynaklı hataları azaltabilir, yeterli bakımı sağlamak için daha az hemşire gerektirdiğinden hemşirelerin üzerindeki yükün hafifletilmesine yardımcı olabilir. Hasta bakımına daha fazla zaman ayrılması, klinikler arası kolay bilgi alışverişi, bakım kalitesinde bir kayıp olmaksızın bakımın erişilebilirliğini artırmaya ve maliyeti düşürmeye yardımcı olabilir. Potansiyel faydaları düşünüldüğünde hemşirelik uygulamalarında bilgisayar destekli teknolojilerin kullanılmasının hemşirelik bakımının kalitesi ve hemşire iş yükü üzerinde oluşturacağı etkiyi değerlendirmenin önemli olacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Teknoloji, Hemşirelik Uygulamaları, Hemşirelik İş Yükü, Kaliteli Bakım 


Keywords: