BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gonca ÜSTÜN
HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE ATILGANLIK EĞİTİMİNİN ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
 
Bu araştırma ile hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerinin atılganlık eğitimi öncesi ve sonrası atılganlık düzeylerinin belirlenmesi ve atılganlık eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada açımlayıcı sıralı karma yöntem deseni kullanılmıştır. Bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Nisan-Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan araştırma için gerekli kurum izni ve etik onay alınmıştır. Atılganlık Becerileri seçmeli dersini alan 20 hemşirelik ve 25 ebelik bölümü öğrencisi örneklem grubunu oluşturmuştur. Atılganlık eğitimi 14 hafta ikişer saatlik ders kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın nicel verileri Bilgi Formu ve Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) ile toplanmış, frekans analizi ve bağımlı iki örnek t testi ile analiz edilmiştir. Nitel veriler ise açık uçlu sorulardan oluşan yazılı form ile toplanmış, betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin atılganlık eğitimi öncesi (112.93±20.28) ve sonrası (126.33±17.34) RAE puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu (p<0.01); atılganlık eğitimi sonrası atılganlık düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. Bu eğitim ile öğrenciler atılgan davranışı ayırt edebilme, iletişimi başlatma, sürdürme ve bitirme, hayır diyebilme, ben dilini kullanma, kişisel haklarını tanıma ve savunabilme becerilerini geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. Olaylar karşısında halen saldırgan davranışlar sergilediğini düşünen öğrenciler ise atılgan davranışları ayırt etme becerilerini desteklemeleri gerektiğini vurgulamışlardır. Bulgular ayrıca öğrencilerin duygu ve düşüncelerini doğrudan ifade etmelerini gerektiren atılganlık becerilerini fark edemedikleri, bu nedenle de duygu ve düşüncelerini ifade etmede çekingen davrandıklarını göstermiştir. Atılganlık eğitimi sonrası öğrenciler atılgan olmanın özgüveni arttırdığını, iletişimi kolaylaştırdığını, benlik saygısını geliştirdiğini, sosyal yaşamı güçlendirdiğini ve toplumsal katılımı arttırdığını belirtmişlerdir. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinde atılganlık becerilerini destekleyen eğitim müfredatına yer verilmesi, eğitimin uzun vadeli etkisini değerlendiren çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atılganlık, Atılganlık eğitimi, Ebelik, Hemşirelik, Öğrenci 


Keywords: