BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gizem KUBAT BAKIR, Aydan AKKURT YALÇINTÜRK
HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM
 
Bilişim, bilginin işlenmesi, depolanarak saklanması, teknik araçlarla en hızlı ve en kolayyoldan iletilerek bilgi akışının sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Hasta güvenliği ve memnuniyeti, sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme, klinik hataların azaltılması, erken teşhis, uygun tedavi ve sağlık hizmetlerinin artan maliyetinin azaltılması gibi gereklilikler bilişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Hemşirelik bilişimi, sağlık bilişim sistemleri kapsamında yer almaktadır. Günümüzde bilişim teknolojisinin sağlık alanında etkili ve verimli kullanımı giderek artmaktadır. Bu doğrultuda sağlık insan gücünün en büyük bileşeni olan hemşirelerin de teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri önemli hale gelmiştir. im sistem-leri; klinik uygulamalar, yönetim hizmetleri ve eğitim alanında kullanılmaktadır. Hemşirelik bi-lişim sistemleri ile hasta değerlendirilmesi ve izlemi, bakım planlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi, bütçe hazırlanması, personel kontrolü ve denetimi, eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sağlanabilmektedir. Hemşirelikte bilişim sistem-leri kapsamında hemşire dökümantasyon sistemi, hemşire karar destek sistemleri, anımsatıcılar, uyarıcılar ve çağrı sistemleri, hasta takip ve izlem sistemleri yer almaktadır. Asya ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bilişim hemşireliği ilerlemekte ve hastalar ve hemşireler bu durumdan olumlu yönde faydalanmaktadırlar. Hemşirelik bilişimindeki gelişmeler ve uygulama-ların yaygınlaşması hemşirelik bakım kalitesinin ve mesleki profesyonelleşmenin artmasına yar-dımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Bilişim, Sağlık, Bakım 


Keywords: