BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Handan AYDIN KAHRAMAN
HEMŞİRELİKTE HASTA EĞİTİMİ ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA: GENEL BİR BAKIŞ
 
Amaç: Hemşireliğin her alanında amacına uygun sosyal medyanın kullanımı giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Ancak sosyal medyayı hasta eğitimi için bir araç olarak kullanmanın özellikleri henüz ortaya konulmamıştır. Bu derlemede, hemşirelikte hasta eğitimi için sosyal medyanın kullanımındaki fırsatlara, zorluklara ve en iyi uygulamalara genel bir bakış sağlamak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, sosyal medyayı eğitimde kullanmanın etkili hasta eğitimi uygulamaları geliştirmede hemşirelere, sağlık hizmeti sunanlara ve kurumlara rehberlik edebileceği düşünülmektedir. Yöntem: Bu derlemede genel bir literatür taraması yapıldı. Hasta eğitimi için sosyal medyanın kullanımına ilişkin bakış açısı kazandırma hemşire-hasta iletişimini düzenleme, hastaları ve bakım vericilerini güçlendirme yeteneği nedeniyle hemşirelikte hasta eğitimi için yararlı olduğuna yönelik kanıtlar sunuldu. Bununla birlikte, sosyal medyadan amacına uygun faydalanılabilmesi için kullanılabilirlik, içerik doğruluğu, profesyonellik, mahremiyet ve zaman ile ilgili zorlukların da ele alınması gerektiğine dikkat çekildi. Sosyal medya, genel veya hedeflenen çok yönlü eğitim uygulamalarının bir parçası veya elektronik içerik sunma aracı olarak hasta eğitimine dahil edilebilir. En iyi uygulamalar, görsel yardımlar da dahil olmak üzere uygun bir okuma düzeyinde yazılmış içerik oluşturmayı, kapsamlı ve eğitici videolara sahip olmayı, etkileşimli fırsatları birleştirmeyi, içeriği amaca ve hedef kitleye göre uyarlamayı içermesi gerekmektedir. Sonuç: Sosyal medyanın hasta eğitiminde kullanımı, eğitici rolü olan hemşireler arasında dönüştürücü bir güç olacaktır. Aynı zamanda bu derleme çalışmasının hastane eğitim birimlerine kaynak sağlayacağı ve ulusal literatüre faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasta eğitimi, Hasta eğitim materyalleri, Hemşirelik, Sağlık okuryazarlığı, Sosyal medya 


Keywords: