BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Halil ÖZTÜRK, Nurdan GEZER, Mahmut SİNECEN
HEMŞİRELİKTE SİMÜLASYON EĞİTİMİ İÇİN GÖZ TAKİP CİHAZININ GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: ÇİFT KÖR RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA
 
Amaç: Hemşirelikte simülasyon eğitimi için göz takip cihazının geliştirilmesi ve etkinliğinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, çift kör randomize kontrollü deneysel bir çalışma olup son test kontrol gruplu desen kullanıldı. 01/04/2020-27/07/2022 tarihleri arasında hemşirelik öğrencileri ile yapıldı. Araştırma iki aşamadan oluştu. Birinci aşamada göz takip cihazı geliştirildi, simülasyon senaryosu hazırlandı ve pilot çalışma yapıldı. İkinci aşamada ise cihazının etkinliğini incelemek için ana uygulama yapıldı. Öğrencilere yara bakımı eğitimi sonrası standardize bir hasta kullanılarak ve göz takip cihazı takılarak yara pansumanı simülasyon uygulaması yaptırıldı. Uygulama sonrası öğrenciler iki gruba ayrıldı. Çalışma grubuyla göz takip cihazı analizleri, kontrol grubuyla video geri bildirim verileri paylaşıldı. Her iki gruba veri toplama araçları doldurtuldu. Nicel verilerinin analizi için SPSS programı, göz takip cihazı verilerinin analizi için bir yazılım programı kullanıldı. Bulgular: Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, gruplara göre Simülasyon Tasarımı Ölçeği Öğrenci için Önemi bölümü destek alt boyutu puan ortalamasının istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği saptandı. Korelasyon sonuçları incelendiğinde, Simülasyon Tasarım En İyi Tasarım Ögeleri ile Şimdiki Öğrenme ile ilgili Memnuniyet arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve güçlü düzeyde bir ilişkinin olduğu saptandı. Simülasyon Tasarım Öğrenci için Önemi ile Şimdiki Öğrenme ile ilgili memnuniyet arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişkinin olduğu saptandı. Çalışma grubundaki öğrencilerin sıcaklık haritası analizleri bağımsız iki araştırmacı tarafından pansuman uygulama kontrol listelerine işaretlendi ve simülasyon sırasında işaretlenen pansuman uygulama kontrol listesi ile karşılaştırıldı. Göz takip cihazının doğru veriler ortaya koyduğu görüldü. Sonuç: Her iki yöntemin benzer etki ve etkinliğe sahip olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Göz, Hemşirelik, Simülasyon Eğitimi, Takip, Video kayıt 


Keywords: