BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra GÜNEY
İDEAL DOĞUM ODALARI
 
Son yıllarda dünyada, ideal doğum ortamının sağlanması ve doğum odalarının spontan vajinal doğumu destekleyici nitelikte olası oldukça önem kazanmıştır. Sağlık hizmetinin sunulduğu fiziksel ortamın gebe kadınlar için uygun olması, gebenin doğum yaparken memnuniyet düzeyinin yüksek olması, anne ve yenidoğan sağlığının sağlanması ve doğum ağrılarının minimalize edilmesi adına önemli bir faktördür. Buradan hareketle bu çalışmada amaç doğum odalarının fiziksel ortamının gebe kadının memnuniyetine ve doğum sürecine katkılarına dikkat çekmek, tüm dünya ile birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ kapsamında doğumhanelerin hizmet kalitesini arttırabilmesi adına ideal doğum ortamının sağlanmasına yönelişini mevcut literatür ile ilişkilendirmek ve konuya ilişkin öneriler sunmaktır. Doğum odası tasarımının hangi belirli yönlerinin anne ve yenidoğanın fiziksel ve duygusal sonuçları üzerinde etkisi olduğunu gösteren sınırlı sayıda çalışmaya rağmen, birbiriyle yakından ilişkili ve etkileşim halinde olduğu belirtilen dört fiziksel tema diğerlerinden daha belirgin üstünlüğe sahiptir. Bunlar; dikkati dağıtma, rahatlık ve rahatlama; doğum odası sıcaklığını yükseltmek; aşinalık özellikleri; teknolojik ortam görünümü varlığının azaltılması. Doğum eylemine yönelik sunulan tüm hizmetler doğrudan aile ve toplum sağlığı ile ilgilidir. Dolayısıyla doğum eyleminde meydana gelebilecek istenmedik tüm durumlar insan sağlığında kalıcı hasarlar bırakabilir ve hatta anne-yeni doğan ölümü ile sonuçlanabilir. Bu açıdan bakıldığında sağlığın diğer hizmet alanlarıyla kıyaslandığında doğum hizmetlerinin verildiği alanların sunduğu hizmetin ve imkânların kalitesini arttırmaya yönelik çabaların daha fazla olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: doğum odası, kadın, ebelik 


Keywords: