BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tunç ELİŞ, Serpil ÖZMEN
İKİ AYRI ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARINI (ESK) KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma iki ayrı üniversitede öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin eğitim süreçlerinde elektronik sağlık kayıtlarını (ESK) kullanma durumları ve etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel yürütülen bu araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Kafkas Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören toplam 1411 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi için herhangi bir örneklem seçim yöntemine gidilmemiş olup, çalışma araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 600 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veriler 01.04.2022–01.06.2022 tarihleri arasında, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile yüz yüze şekilde toplanmıştır. Anket formunda hemşirelik öğrencilerinin sosyo-demografik verilerinin yanı sıra, ESK kullanma, ESK’ ya yönelik deneyim, yeterlilik durumunu belirlemeye ilişkin sorulardan oluşturulmuştur. Verilerin değerlendirilmesindeki-kare analizi, Independent Samples t testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık % 68’i kadın, %32’si erkek, % 92’si 18-23 yaş arası, % 31’i 2. sınıf, % 38’i 3. sınıf ve % 31’i ise 4. sınıf öğrencisi olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda üniversiteye göre bireylerin cinsiyeti ve ESK kullanımı için kendini deneyimli görme durumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Çalışmamızda üniversiteye göre yaş, sınıf ve ailenin sosyo-ekonomik durumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Bireylerin eğitim gördükleri üniversitelere göre ESK hakkında eğitim alma durumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Bireylerin eğitim gördükleri üniversitelere göre klinikte hasta bakımı verirken ESK kaydı kullanım deneyimi durumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Bireylerin eğitim gördükleri üniversitelere göre genel olarak ESK kullanım becerisini nasıl değerlendirdiği durumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Bireylerin eğitim gördükleri üniversitelere göre göre ESK kullanımı için kendini deneyimli görme durumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Çalışmamızda öğrencilerin ESK kullanımına yönelik yapılan anket puan ortalaması eğitim gördükleri üniversitelere göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Kafkas Üniversitesi’ndeki öğrencilerin ESK kullanım oranlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç: Bireylerin eğitim gördükleri üniversitelere göre ESK hakkında eğitim alma durumu, klinikte hasta bakımı verirken ESK kaydı kullanım deneyimi, genel olarak ESK kullanım becerisini nasıl değerlendirdiği arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin ESK kullanım düzeyinin Kafkas Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öneriler: Üniversitelerde ESK sistemlerini içeren bir dersin müfredata eklenmesi, öğrencilerin ESK hakkında eğitimlere tabi tutulması ve klinik eğitimler esnasında bu becerinin geliştirilmesine önem verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Elektronik Sağlık Kayıtları, Sağlık 


Keywords: