BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Münevver SÖNMEZ, Serap KORKMAZ, Öznur GÜRLEK KISACIK
İNKONTİNANS İLİŞKİLİ DERMATİT YÖNETİMİNDE HEMŞİRELERİN BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (İİD-BTU-Ö): TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Amaç: Çalışma, İnkontinans İlişkili Dermatit Yönetiminde Hemşirelerin Bilgi, Tutum ve Uygulamalarını Değerlendirme Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemek amacı ile gerçekleştirildi. Yöntem: Metodolojik araştırma tipinde planlanan çalışmanın örneklemini Palyatif Bakım servisleri ile dahili ve cerrahi yoğun bakım ünitelerinde çalışan 272 hemşire oluşturdu. Veriler Hemşire Tanıtım Formu ve Türkçe İnkontinans İlişkili Dermatit Yönetiminde Hemşirelerin Bilgi, Tutum ve Uygulamalarını Değerlendirme Ölçeği ile toplandı. Ölçeğin geçerlik çalışması için, uzman görüşlerine dayalı kapsam geçerliği, yapı geçerliği için açıklayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanıldı. Ölçeğin güvenirlik analizinde test-tekrar test korelasyon, madde toplam puan korelasyon ve cronbach’s alpha katsayısı kullanıldı. Bulgular: Ölçeğin Türkçe formunun Ölçeğin Kapsam Geçerlik İndeksinin 0,85-1 arasında değiştiği toplam KGİ=0.95 olarak bulundu. Ölçek toplam Cronbach alfa katsayısı 0.92, madde toplam puan korelasyonları 0.33 ile 0.72 arasında değiştiği saptandı. Ölçeğe uygulanan faktör analizinde KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0.925, Barlett Küresellik Testi değeri χ2=2785.173; p<0.001 olarak hesaplandı ve ölçek verilerinin faktör analizi için uygun olduğuna karar verildi. Açıklayıcı faktör analizi incelendiğinde ölçekte yer alan 1 maddenin farklı faktörler altındaki değerleri arasındaki farkın 0,1’den küçük olması sebebiyle, bir maddenin de extraction değerinin 0.4’ten küçük olması nedeniyle toplam 2 madde ölçekten çıkartılmıştır. Çıkarılan maddeler sonucu 20 maddeli ve toplam varyansın %63.55’sini açıklayan dört faktörlü yapı ortaya çıkmıştır. Yapı geçerliği, 0.62-0.83 faktör yükü aralığı ile desteklendi. Doğrulayıcı faktör analizi için bakılan uyum indeksleri uygun bulundu. (x2/df= 1.734; GFI= 0,91; AGFI= 0.883; RMSEA= 0.052; CFI=0.956) Sonuç: İnkontinans İlişkili Dermatit Yönetiminde Hemşirelerin Bilgi, Tutum ve Uygulamalarını Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: İnkontinans İlişkili Dermatit, bilgi ve tutum, hemşirelik, geçerlik, güvenirlik 


Keywords: