BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duygu KURT
İNTÖRN HEMŞİRELERDE BRİKOLAJ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
Bu araştırma, intörn hemşirelerin brikolaj aktivitelerine ilişkin algıları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı ve kesitsel tipte gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini, bir devlet üniversitesinin sağlık yüksekokulunda öğrenim gören intörn hemşireler oluşturdu (N=112). Araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 109 intörn araştırmanın örneklemini oluşturdu. Verilerin toplanmasında intörn hemşirelerin sosyodemografik ve yenilikçilik özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşan anket formu ve Brikolaj Ölçeği kullanıldı. Araştırmaya katılan intörn hemşirelerin yaş ortalaması 22,11±1,39 yıldır. İntörnlerin %65,1’i kadın, %66,1’i anadolu lisesi mezunu, %44’ü yaşamının çoğunu ilde geçirmiş, %85,3’ünün aile tipi çekirdek aile, %61,5’i 1-2 kardeşe sahip, %92,7’si herhangi bir işte çalışmamakta ve %57,8’inin geliri giderine eşittir. İntörn hemşirelerin %73,4’ünün genel not ortalaması 4.00-3.00 aralığında ve %50,5’i intörnlüğünü İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmaktadır. İntörnlerin %89,9’u hemşirelik mesleğini isteyerek seçmiş, %68,8’i hemşirelik ile ilgili kongre/seminer/konferansa katılmış, %59,6’sı lisansüstü eğitim almak istemekte ve %33’ünün kariyer hedefi özel dal hemşiresi olmaktır. İntörn hemşirelerin %78’i inovasyon kelimesini daha önce duymuştur. Çalışmada intörn hemşirelerin Brikolaj Ölçeği toplam puan ortalaması 32,63±5,69 olarak bulundu. Hemşirelik mesleğini isteyerek seçen intörn hemşirelerin Brikolaj Ölçeği toplam puan ortalamasının isteyerek seçmeyenlerden istatistiksel olarak daha yüksek olduğu bulundu (p<0,05). Lisansüstü eğitim almayı isteyen intörn hemşirelerin Brikolaj Ölçeği toplam puan ortalamasının lisansüstü eğitim almayı istemeyenlerden istatistiksel olarak daha yüksek olduğu bulundu (p<0,05). Bu çalışmada, intörn hemşirelerin brikolaj aktivitelerinin ortalamanın üzerinde olduğu bulunmuştur. Hemşirelik mesleğini isteyerek seçmenin ve lisansüstü eğitim almak istemenin intörn hemşirelerin brikolaj aktivitelerini etkilediği belirlenmiştir. Hem intörn hemşirelerin hem de tüm hemşirelik öğrencilerinin teorik eğitim ve klinik uygulamalarda brikolaj ile ilgili farkındalıklarının arttırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Brikolaj, Hemşire, İntörn 


Keywords: