BİLDİRİ DETAY

Gülengün TÜRK, Elem KOCAÇAL GÜLER
İNTÖRN HEMŞİRELERİN BAKIM DAVRANIŞLARI
 
Hemşireliğin, var oluşundan bu yana değişmeyen tek şey bireylere bakım verme hizmetidir ve bakım hemşirelik disiplinin temeli olarak kabul edilir. Bakım verme hemşirenin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini kullandığı, özerk olarak karar verdiği temel fonksiyonudur. Amaç: Bu çalışma intörn hemşirelik öğrencilerinin bakım davranışları algısını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılında çalışmaya katılmayı kabul eden dördüncü sınıfta öğrenim gören 172 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. İlgili etik izinler alındıktan sonra, verilerin toplanmasında “İntörn Tanıtım Formu” ve “Bakım Davranışları Ölçeği-24” kullanıldı. Çalışmaya katılan intörn hemşirelerin yaş ortalaması 22.41±1,48 olup % 78.5’i kadındır. Öğrencilerin % 45.3’ü klinik uygulamada ortalama 2-4 hastaya bakım verdiğini, %37.8’i hasta bakımına ortalama 15-30 dakika zaman ayırdığını, % 40.7’si klinik uygulamada en çok ağız bakımı yaptığını ifade etmiştir. Öğrenci hemşirelerin BDÖ-24’ten aldıkları toplam puan ortalaması 5.15±0.79 dur. Ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puan ortalaması sırayla bilgi ve beceri boyutunda 5.22±0.82, saygılı olma boyutunda 5.16±0.81, güvence boyutunda 5.16±0.82, bağlılık boyutunda 5.07±0.83 olarak bulundu. Öğrencilerin Bakım Davranışları Ölçeği toplam puan ortalamasının kız öğrencilerde anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu (p=0.042). İntörn hemşirelik öğrencilerinin bakım davranışları algısının yüksek olduğu ve kız öğrencilerin bakım davranışları algısının erkeklerden daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bakım, Hemşirelik, İntörn Hemşire 


Keywords: