BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra ARGIN, Hilal UYSAL
İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON UYGULANAN HASTALARA BAKIM VEREN HEMŞİRELERİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu araştırma, üçüncü basamak yetişkin yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin invazif mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda ağız bakımı, aspirasyon, pozisyon ve beslenme konularında bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı bir çalışma olarak planlandı ve uygulandı. Çalışma, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yürütüldü. Çalışmanın örneklemini, üçüncü basamak yetişkin yoğun bakım ünitelerinde görevli ve araştırmaya katılmayı kabul eden 59 hemşire oluşturdu. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan “Sosyodemografik Bilgi Formu” ve“İnvazif Mekanik Ventilasyondaki Hastalar İçin Hemşirelik Bakımı Bilgi Düzeyi Soru Formu” kullanıldı. Verilerin analizi için SPSS (26.0) programı kullanıldı. Araştırmanın sonucunda katılımcıların yaş ortalaması 27,9±3,41 bulundu. Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunun kadın (%76,3) ve lisans mezunu (%76,3) olduğu tespit edildi. Katılımcıların %57,6’sının meslekte çalışma süresinin 1-5 yıl arasında olduğu ve %44,1’inin YBܒde çalışma süresinin 1-5 yıl arasında olduğu saptandı. Araştırmada, lise mezunu hemşirelerin aspirasyon konusunda bilgi düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edildi. Ayrıca meslekte çalışma yılı 5-10 yıl arasında olan hemşirelerin ağız bakımı konusundaki bilgi düzeylerinin diğer gruplara göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu saptandı. Araştırmada elde edilen bulgulara göre üçüncü basamak yetişkin yoğun bakım ünitelerinde çalışan ve invazif mekanik ventilasyon uygulanan hastalara bakım veren hemşirelerin bilgi düzeylerinin yeterli düzeyde olması ve bakımın kalitesinin arttırılması için kanıta dayalı eğitim programlarının oluşturulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: YYoğun Bakım, Ventilasyon, Hemşire, Bilgi Düzeyi, Hemşirelik Bakımı. 


Keywords: