BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru GÜL, İrem AKSÜT, Behice ERCİ
KADINLARDA BÜTÜNCÜL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIBBA KARŞI TUTUMLARIN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, kadınların bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: Tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırma, Eylül-Kasım 2021 tarihleri arasında araştırmaya katılmaya gönüllü 18-60 yaş arası 239 kadınla gerçekleştirilmiştir. Veriler “Tanıtıcı Anket Formu” ve “Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği (BTATÖ)” kullanılarak Google Form aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, ortalama, yüzde, Mann Witney U, Kruskal-Wallis, Spearman kolerasyon ve Cronbach Alfa güvenirlik analizi kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede anlamlılık düzeyi p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamasının 29.24±10.08 olduğu, %60.3’ünün evli, %48.5’inin üniversite mezunu, %28.9’unun ev hanımı, %67.4’ünün çalıştığı, %63.2’sinin gelirinin orta düzey olduğu, %82.8’inin herhangi bir kronik hastalığı olmadığı, %50.2’sinin sağlığını iyi olarak algıladığı, %36’sının tamamlayıcı ve alternatif tıbbı (TAT) internetten duyduğu, %56.9’unun TAT etkinliğine inandığı ve %57.7’sinin TAT kullanmadığı belirlenmiştir. Kadınların BTATÖ toplam puan ortalaması 31.53±6.71, tamamlayıcı ve alternatif tıp puan ortalaması 21.78±4.49, bütüncül sağlık puan ortalaması 9.75±5.27 olarak bulunmuştur. Medeni durum, eğitim düzeyi, meslek, çalışma durumu, gelir düzeyi, kişinin algısına göre sağlık düzeyi, TAT duyma, TAT kullanma durumuna göre BTATÖ toplam puan ortalamalarında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). TAT etkinliğine inanma ile BTATÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001). Sonuç ve Öneriler: Kadınların tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumlarının pozitif ve orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin kadınların bu eğilimlerinin farkında olmaları ve onları bilinçlendirerek hatalı kullanımdan korumalarının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda TAT’ın zararlı ve faydalı etkileri konusunda eğitim veya danışmanlık yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kadınlar, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi, Tutum



 


Keywords: