BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülden ATAN
KANSERDE VE KRONİK HASTALIKLARDA KAHKAHA YOGASININ ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME
 
Amaç: Bu derlemede kanser ve kronik hastalığı olan bireylere uygulanan kahkaha yogasının hastalık ve semptom yönetimine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Yöntem: 2012-2022 yılları arasındaki Pub Med, Cochrane Library, CINAHL, MEDLINE ve Google Scholar’da yayınlanan ve ingilizce tam metnine ulaşılan randomize kontrollü çalışmalar taranmıştır. Taramada chronic diseases, Laughter Yoga, randomised control trials (randomized clinical trial, randomized controlled study, clinical trials) anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Toplam 137 çalışmaya erişilmiştir. Tekrarlanan 58 çalışma çıkarıldıktan sonra, başlık ve özetleri incelenerek 60 çalışma daha dışlanmıştır. Kalan 19 randomize kontrollü çalışma detaylı şekilde incelenmiştir ve bu inceleme sonucunda üç çalışma randomize kontrollü çalışma protokolü olduğundan elenmiştir. Toplam 16 çalışma araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bulgular: İncelenen çalışmalarda meme kanseri, jinekolojik kanser, diyabet, hipertansiyon, osteoartrit, hemodiyaliz, Parkinson, kronik kas iskelet ağrısı ve irritabl barsak sendromu hastalarına kahkaha yogasının uygulandığı görülmektedir. Yapılan araştırmalarda kahkaha yogası müdahaleleri 4 hafta ile 8 hafta arasında haftada iki kez uygulanmıştır. Uygulama seans sürelerinin ise 20 dakika ile 60 dakika arasında olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Sonuçta kahkaha yogasının kanser ve kronik hastalığa sahip bireylerin yaşadığı depresyon, anksiyete, uyku bozukluğu, yorgunluk, ağrıyı olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Ayrıca kahkaha yogasının, diyabetli hastalarda post prandiyal kan glikoz artışını ve hipertansiyon hastalarında da sistolik kan basıncı düzeylerini azalttığı belirlenmiştir. Kahkaha yogasının kolay erişilebilir bir müdahale olarak sağlığı geliştirmek, hastalıkla başa çıkmak ve fiziksel/duygusal ağrı veya stresten kurtulmak için uygulanabilecek geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerden biri olduğu bildirilmiştir. Bu durumun kesin kanıtı için, farklı hasta gruplarında fizyolojik, psikolojik etkilerini inceleyen daha büyük örneklemli ve uzun süreli randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu bildirilmiştir. Sağlık kurumlarında kahkaha kulüpleri kurulması, hastalar için kahkaha yogası seansları düzenlenmesi de önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, kronik hastalık, kahkaha yogası, semptom yönetimi, hastalık yönetimi. 


Keywords: