BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rukiye BURUCU, Hilal TÜRKBEN POLAT, Esra TAŞ YILDIZHAN
KEMOTERAPİ UYGULANAN HASTALARDA İKİ FARKLI KATETER ÖRTÜSÜNÜN; AĞRI KONFOR VE MEMNUNİYETE ETKİSİ, RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
 
Giriş: Kanserin görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır. Tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden biri de kemoterapidir. Kemoterapinin veriliş yöntemlerinden biri periferik venöz kateter aracılığı ile venöz uygulanmasıdır. Kemoterapi sürecinde girişim sebebiyle hasta ağrı yaşayıp konforu bozulabilmektedir. Bu durum hem hastanın hem de hemşirenin memnuniyetine etki eder. Hemşirenin hem kullanılan katater örtüsünden memnun olması hem de kullanımının kolay olması önemlidir. Bu doğrultuda standart flasterlerin eldiven giyilmiş elle kullanılması flasterin eldivene kuvvetli yapışması sebebiyle hemşire için çok konforlu değildir. Fasterler ayrıca hastanın cildinden ayrılırken zor ayrıldığı için hastanın konforunu bozan, canını yakan bir üründür. Şeffaf kateter kapatıcılarının kullanımı önerilmektedir ancak bu da çok maliyet etkin değildir. Bu nedenle flasterlere alternatif cilde iyi yapışan ama gerektiğinde ciltten kolay ayrılabilen ve eldivenle kullanımı daha kolay olan, maliyet etkin bir ürünün tercih edilmesi iyi bir alternatif olabilir. Amaç: Günübirlik tedavi uygulanan kemoterapi hastalarında kullanılan iki farklı kateter tespit örtüsünün (Standart flaster ve maskeleme bandı) hastanın konforuna, memnuniyetine, ağrı düzeyine ve hemşirenin memnuniyetine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Randomize kontrollü bir çalışmadır. Veriler Mart- Haziran 2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında; sosyo demografik bilgi formu ve görsel analog skala kullanılmıştır. Örneklem, G*pover paket programı ile güç analizi yapılarak belirlenmiştir. Gruplar, "Random.org" paket programı ile randomizasyona tabi tutulan 70 (35+35) kişidir. Çalışma için Clinical Trail'e kayıt yapılmış (NCT05264844), üniversiteden BAP desteği (Proje no: 221255001) alınmıştır. Bulgular: Her iki grupta da kadın, ilköğretim düzeyinde eğitim alan, evli, emekli, orta gelir düzeyine sahip, üreme sistemi kanseri tanısı olan, metastazı bulunan bireyler daha fazladır. Yaş ortalamaları gruplarda; A: 58.74±7.45, B: 57.11±13.86, kemoterapi tedavisinin devam ettiği süre A: 4.31±3.39 ay, B: 7.51±10.56 aydır. Konfor ve hasta memnuniyeti arasında pozitif yönde korelasyon vardır. Uygulanan girişimin etki büyüklüğü çok zayıftır. Sonuç: Her iki kateter örtüsünün kullanıldığı grupta da ağrı düzeyinde farklılık yoktur. Maskeleme bandı kullanılan grupta konfor, hasta memnuniyeti ve hemşirenin kullanım memnuniyeti daha fazladır. Öneriler: Günübirlik tedaviler için kullanılan periferik venöz kateterin tespitinde maskeleme bandı ve steril gazlı bezin birlikte uygulanması kateter kapatıcı olarak kullanılabilecek bir yöntem olabilir. ClinicalTrials ID: NCT05264844 Not: Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi olarak desteklenmiştir (Proje no: 221255001)

Anahtar Kelimeler: Kemoterapi, Kateter örtüsü, Konfor, Ağrı, Memnuniyet, Hemşirelik 


Keywords: