BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşegül AKCA, Tuğba BİLGEHAN
KRONİK HASTALIK YÖNETİMİNDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ROLÜ
 
Kronik hastalıklar, bireysel, toplumsal ve ekonomik yönden ciddi etkilerinin olması nedeniyle sürekli izlem, takip ve iyi yönetilmesi gereken sağlık sorunlarıdır. Sağlık okuryazarlığı, bireylerin kendi sağlığını geliştirmek ve yaşam kalitelerini artırmak için sağlık bilgilerine erişmelerini, anlamalarını ve yorumlayarak sağlık uygulamalarında kullanmalarını gerektiren temel bir yetkinliktir. Bu çalışma kronik hastalık yönetiminde sağlık okuryazarlığının rolünü ortaya koymaya yönelik literatür bilgisi sağlamak amacıyla yapılmıştır. Sağlık okuryazarlığı toplumda tüm yaş gruplarını etkileyen önemli bir yetkinliktir. Kronik hastalığa sahip bireylerin sağlık sorunları nedeniyle sağlık konularında daha fazla karar vermeleri gerekmektedir. Düşük sağlık okuryazarlığı; düşük sağlık bilgisi, sağlık bilgilerini ve sağlık eğitimlerini anlamada güçlük, bireyin kendi sağlığıyla ilgili daha az sorumluluk alması, hastanede yatış oranının artması, kronik hastalıklarda ilaç uyumsuzluğu, daha fazla ilaç dozu atlama, reçete edilen ilaçları anlamada ve tedaviye uyumda zorlanma, ilaç ve besin etkileşimi konusunda farkındalık eksikliği gibi sorunlara neden olmaktadır. Kronik hastalık yönetimini olumsuz etkileyebilecek bu sorunların önlenmesinde sağlık okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi önemlidir. Kronik hastalıklarda sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik hemşirelik uygulamaları arasında, hastalık ve tedavi sürecine ilişkin eğitim ve danışmanlık sağlama, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesi, sağlığı koruma ve geliştirme farkındalığının kazandırılması uygulamaları yer almaktadır. Sağlık okuryazarlığının kronik hastalığa sahip bireyler tarafından doğru anlaşılması, sağlık okuryazarlığını geliştirme uygulamalarına bireylerin katılımının sağlanması ve sağlık okuryazarlığının sağlık sistemine entegre edilerek geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kronik Hastalık, Hastalık Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Okuryazarlığı 


Keywords: