BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasemin KALKAN UĞURLU, Dilek KÜÇÜK ALEMDAR, Ülkü CALGIN, Ahmet KAYA
MİYOKARD ENFARKTÜSÜ GEÇİREN HASTALARDA COVID-19 KORKUSU VE TEDAVİNİN ERTELENMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmada, içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisinde MI geçiren bireylerin ilk semptomların başlaması ile hastaneye başvurusu arasında geçen süre ile COVID-19 korkusu arasındaki ilişkiyi ölçmek amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Bu araştırma Türkiye'de 10 Aralık 2020 ile ülkemizde ilk vakanın saptanmasının yıldönümü olan 10 Mart 2021 tarihi arasında, bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuran, MI tanı kriterlerine uyan ve primer perkütan koroner girişim (PPKG) yapılan 31 hasta ile yapıldı. Bir yıl önce aynı zaman aralığında PPKG yapılan, aynı tanıya sahip 61 hastadan randomize 31 hasta seçildi ve kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Veriler Hasta Bilgi Formu, Koronavirüs (COVID-19) Korkusu Ölçeği ve Akut Koroner Sendrom(AKS)Yanıt İndeksi kullanılarak toplandı.Normal dağılıma uyan değişkenlerin analizinde t testi, uymayan değişkenlerin analizinde Mann- Whitney U testi, kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi kullanıldı. Parametreler arasındaki korelasyon karşılaştırılmalarında; Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. Hastaneye yatış sürelerini etkileyen faktörler Çoklu Regresyon Analizi ile analiz edildi. Regresyon analizi yapılmadan önce otokorelasyon ve çoklu bağlantının temel hipotezleri test edildi. Bulgular: COVID -19 pandemi sürecinde hastaların ilk semptom ile hastaneye başvuru arasında geçen süre 33.95±61.64 (median 2 saat) saat iken, pandemi döneminde bu süre 264±586.064 (median 12 saat) saat olduğu ve aralarındaki farkın anlamlı olduğu belirlendi. Yapılan çoklu regresyon analizine göre COVID-19 döneminde ertelenen tedavi ile hastaların COVID-19 korkusu arasında bir ilişki olmadığı saptandı. Sonuç: Çalışmamızda COVID-19 pandemisinde acil müdahale gerektiren MI hastalarının hastaneye başvurusunu oldukça geciktirdiği belirlendi. Geç pandemi döneminde yapılan bu çalışmada hastaların COVID-19 korkusuna karşı bir tür bağımlılık geliştirebilecekleri varsayılsa da, yüksek kardiyovasküler hastalık riskine sahip hastalara yardımcı olmak için önlemler alınmalı ve hastalara akut olaylar durumunda hastaneye zamanında erişim sağlamaları için rehberlik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Korku, Miyokard infarktüsü 


Keywords: