BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasemin KALKAN UĞURLU, Nuray ENÇ
NİTROGLİSERİN KAYNAKLI BAŞ AĞRISINDA LOKAL SOĞUK UYGULAMASININ ETKİSİ
 
Amaç: İntravenöz nitrogliserin tedavisi alan bireylerde, ağrının en sık deneyimlendiği bölge olan bilateral frontotemporal ve oksipital bölgeye uygulanan soğuk uygulamanın baş ağrısını önleyici ve şiddetini azaltıcı etkisini değerlendirmek. Materyal ve Metot: Randomize, öntest-sontest nitelikte olan bu araştırma Ekim 2020- Mayıs 2021 tarihleri arasında Ordu Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde gerçekleştirildi. Araştırmaya 61 intravenöz nitrogliserin tedavisi alan hasta (deney 1=31, deney 2=30) dahil edilirken grup atamalarında randomizasyon sağlandı. Veriler Hasta Bilgi Formu, Hasta İzlem Formu, ve Vizüel (Görsel) Analog Skalası kullanılarak toplandı. Ayrıca hastalara lokal soğuk uygulama yapabilmek için jel buz paketleri ve Sıcal-Soğuk Uygulama Aplikatörü kullanıldı. Deney 1 grubuna intravenöz nitrogliserin tedavisi ile başlayan 20 dakika lokal soğuk uygulama yapılırken, deney 2 grubuna infüzyon boyunca baş ağrısı gelişmesi halinde 20 dakika lokal soğuk uygulama yapıldı. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, parametrik ve parametrik olmayan testler ve lojistik regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: İnfüzyon başlangıcında uygulanan lokal soğuk uygulamanın nitrogliserin kaynaklı baş ağrısını önlediği (p<0,05), baş ağrısı gelişince uygulanan lokal soğuk uygulamanın nitrogliserin kaynaklı baş ağrısını azalttığı saptandı (p<0,05). Sonuç: Nitrogliserin tedavisi alan hastalarda tedavi başlar başlamaz lokal soğuk uygulama yapılması yan etkisi olmayan basit ve etkili bir uygulama olarak önerilmektedir. Nitrogliserin kaynaklı baş ağrısının yönetiminde soğuk uygulamanın etkinliğini değerlendiren büyük örneklem gruplu ve güçlü metodolojiye sahip daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Kriyoterapi, Baş Ağrısı, Nitrat, Ağrı Bu çalışma Yasemin Kalkan Uğurlu'nun doktora tezidir. Bilginize sunulur.

Anahtar Kelimeler: Kriyoterapi, Baş Ağrısı, Nitrat, Ağrı 


Keywords: