BİLDİRİ DETAY

Hakan TAPAR
OBESİTENIN VENÖZ DAMAR YOLU AĞRISI ÜZERINE ETKISININ DEĞERLENDIRILMESI
 
Obesite hem çocuklar hemde yatişkinler için önemli bir sağlık sorunudur. Obesite temelinde genetik,çevresel ve psikolojik faktörler rol oynar. Periferal venöz kanulasyon(PVK) anestezi öncesi uygulanması gereken ağrı ve strese yol açan yaygın invaziv bir girişimdir. Bu çalışmada amacımız cerrahi öncesi PVK uygulanan hastalarda vücut kitle indeksi (VKİ) ile ağrı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu prospektif çalışma cerrahi olan hastalarda PVK esnasında yapıldı. Çalışma öncesi Gaziosmanpaşa üniversitesi klinik araştırmalar etik kurul onayı alındı(2018-KAEK-101). Çalışmaya elektif cerrahi planlanan, 18-65 yaş arası anestezi öncesi ASA 1-2 olarak değerlendirilen hastalar alındı. Preoperatif ağrı, kronik ağrı ve anksiyete hikayesi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar VKİ≤40 ve VKİ>40 olarak iki gruba ayrıldı. PVK öncesi derlenme odasına alınan hastalara BECK anksiyete ölçeği (BAÖ), pain katastrophizing skalası (PKS) ve distress tolerans testi (DTS) doldurtuldu. Hastaların sağ el üstünden 18 G vönöz kanül ile PVK sağlandı. PVK esnasında hastaların hissettiği ağrı şiddetini visual analog skala (VAS) ile değerlendirilmeleri istendi. Hem VKİ ile ağrı şiddeti hemde gruplara göre ağrı şiddeti değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri Tablo 1’de gösterildi. Bu çalışmada görüldüki VKİ ile ağrı şiddeti arasında korelasyon yoktur(r = 0.011, p = 0.929). Hastalar VKİ ≤40 ve VKİ≥41 olarak ayrıldığında gruplar arasında ağrı şiddetine göre fark bulunmadı (sırasıyla VAS=3.00±1.90, VAS=3.30±1.17, p =0.420)(Tablo 2). BAÖ,DTS göre gruplar arasında fark bulunmadı (sırasıyla p =0.667, p =0.550)(Tablo 2). PKS’ye göre gruplar arasında anlamlı fark bulundu (p = 0.007). Yaptığımız çalışmada görüldüki VKİ ile PVK ağrısı arasında ilişki yoktur.

Anahtar Kelimeler: Obesite, venöz kanülasyon, ağrı 


Keywords: