BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülşah YARDIM
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞUNA SAHİP ANNELERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI VE ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİM BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Bu derlemede okul öncesi dönem çocuğuna sahip annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların bilişsel gelişim becerisi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesini belirlemek amacıyla yapılmış literatürü incelemek amaçlanmıştır. Yöntem: Veri tabanlarından yapılan literatür taraması sonucu oluşturulmuştur. Bulgular: Çocuk yetiştirme tutumları ile bilişsel gelişim becerisi arasındaki ilişkiyle ilgili YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yalnız bir adet yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Konuyla ilgili sayısız yayın ve makale taranmış olup genel itibariyle annelerin sergilediği çocuk yetiştirme tutumlarının çocukların bilişsel gelişim becerilerini etkilediği görülmüştür. Buna yönelik araştırmaların arttırılması annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının, çocuklarının bilişsel gelişim becerilerini olumlu düzeyde etkilediği düşünülmektedir. Sonuç: Çocuğun gelişim alanı ilk olarak aile ortamı olduğundan dolayı ve çocuk öncelikle anne ile daha fazla zaman geçirdiği için annenin tutum ve davranışları çocuğun beyin ve sinir sisteminin gelişimi ve bilişsel gelişiminde daha çok etkili olduğu düşünülmektedir. Çocuktaki gelişim sürecinin sağlıklı olması için anne ve çocuk ilişkisinin sağlıklı temeller üzerine kurulu olması gerekir. Çocuk ve anne arasındaki bağ, çocuğun var olan ve gelişmeye devam edecek kişiliğinin şekillenmesinde büyük önem arz eder. Bu nedenle annelerin sergilediği çocuk yetiştirme tutumları çocuğun bilişsel gelişim becerilerini etkiler. Annelerin demokratik tutum sergilemesi çocukların bilişsel gelişim becerilerini olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Bu derlemede okul öncesi dönem çocuğuna sahip annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların bilişsel gelişim becerisi arasındaki ilişkiden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn Tutumu, Okul Öncesi Dönem, Bilişsel Gelişim 


Keywords: