BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeyda CAN
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ, YARATICI VE YENİLİKÇİ DAVRANIŞLAR: SİSTEMATİK DERLEME
 
Örgüt kültürü, bir kurum içerisinde yer alan bireylerin davranışlarına yön veren değerlerin, inançların ve alışkanlıkların toplamını ifade etmektedir. Yaratıcılık farklı problemlerin çözümünde yeni fikirler üretmeye yönelik insana özgü düşünsel bir süreçtir. Yenilikçilik kavramı ise problemlerin belirlenmesi, fikir ve çözüm yollarının üretilmesi, fikirleri destekleyecek alt yapıların oluşturulması ve seçeneklerin uygulanmasını kapsayan çok aşamalı bir süreçtir. Örgüt (kurum/işletme) kültürü, kurumlarda hem yaratıcılığı hem de yenilikçiliği etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Öğrenilmiş veya sonradan kazanılmış bir olgu olan örgüt kültürü; hastanelerin kaliteli hizmet sunmasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma sistematik derleme niteliğinde ve Ağustos 2019–Ekim 2019 tarihleri arasında İngilizce dizinler taranarak yapıldı. Bu çalışmanın amacı, örgüt kültürünün hemşirelerin yenilikçi davranışları üzerinde etkilerinin incelenmesidir. Çalışmada konuyla ilgili makalelere ulaşmak için “yenilikçi davranışlar; hemşirelik; yaratıcılık; örgüt kültürü” (ınnovative behaviors; nursing; creativity; organizational culture) anahtar kelimeleri kullanılarak “Pub-Med”, “Science Direct”, “Wiley Interscience arama motorlarından tarama yapıldı. Tarama sonucunda 551 makaleye ulaşıldı ve araştırma kapsamına konuyla ilgili 3 çalışma alındı. Çalışmanın 2009-2019 tarihleri arasında uluslararası bir dergide yayınlanmış olması, araştırma makalesi olması, ingilizce olması, örneklem grubunun sağlıkçılardan olması ve çalışmanın tam metnine ulaşılmış olması makale seçim kriterlerini oluşturmaktadır. Literatür taraması sonucu ele alınan üç çalışmada hemşirelerin yenilikçi ve yaratıcı davranışları ile örgüt kültürü arasında olumlu bir ilişki olduğu belirtilmektedir. Bireylerin cesaretlendirildiği ve desteklendiği bir örgüt kültürü, yaratıcı ve yenilikçi davranışlar üzerine pozitif etkilere sahiptir. Ele alınan çalışmalarda örgütsel desteğin, örgüt içinde bilgi paylaşımının, kurumsal vizyon ve değerlerin, koordinasyon ve entegrasyon çalışmalarının yenilikçi ve yaratıcı davranışları etkilediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenilikçi Davranışlar, Hemşirelik, Yaratıcılık, Örgüt Kültürü 


Keywords: