BİLDİRİ DETAY

İlknur SUNGURLU, Nilgün ULUTAŞDEMİR, İlknur KAHRİMAN
ORTOPEDİ VE FİZİK TEDAVİ HEMŞİRELERİNİN EMPATİ BECERİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (TRABZON İLİ YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ ÖRNEĞİ)
 
Bu araştırma ortopedi ve fizik tedavi servislerinde çalışan hemşirelerin empati eğilim ve beceri düzeylerini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin ortopedi ve fizik tedavi servislerinde çalışan 125 hemşire oluşturmuş, araştırmanın yapıldığı dönemde aktif çalışan ve araştırmayı kabul eden 111 hemşireye ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri; sosyo demografik ve mesleki bilgilerin yer aldığı sorular ile Empati Eğilim Ölçeği (EEÖ) ve Empati Beceri Ölçeği (EBÖ)’nden oluşan anketin direkt gözlem altında uygulanmasıyla toplanmıştır. Verilerin analizi frekans, t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır. Ortopedi ve fizik tedavi hemşirelerinin %91.9’u (102 kişi) kadın, %8.1’i (9 kişi) erkek olup yaş ortalamaları 39.4±6.48’dir. Hemşirelerin cinsiyetleri EEÖ puan ortalamalarını etkilememektedir. Ancak araştırmaya katılan kadın hemşirelerin, erkek hemşirelere göre EBÖ puan ortalaması yüksek bulunmuştur (p=0.02). 24 ve daha fazla çalışan hemşirelerin empatik becerileri, diğer yıllarda çalışanlara göre daha fazla saptanmıştır (KW=4.3, p=0.01). Empati eğitimi alan hemşirelerin almayanlara göre EBÖ puan ortalamaları daha yüksek saptanmıştır (t=0.9, p=0.04). Hemşirelerin sahip oldukları çocuk sayısı ile EEÖ puanları arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur (r=0.21, p=0.02). Hemşirelerin mesleki deneyimi ile EEÖ (r=0.07, p=0.42) ve EBÖ (r=0.18, p=0.59) puanları arasında pozitif yönde anlamsız bir ilişki bulunmuştur. Bu araştırmada ortopedi ve fizik tedavi servislerinde çalışan hemşirelerin empatik eğilim ve empatik beceri düzeyleri düşük düzeyde olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Empatik eğilim, Empatik beceri 


Keywords: