BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Afife YURTTAŞ, Tuğçe KABAK SOLAK, Metin YILDIZ, Üzeyir SOLAK
PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELERİN EKİP ÇALIŞMASI ANLAYIŞININ KARŞILANMAYAN BAKIM GEREKSİNİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Amaç: Bu araştırma pandemi sürecinde hemşirelerin ekip çalışması anlayışının karşılanmayan bakım gereksinimlerine etkisini belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte planlanan bu araştırma, Türkiye’nin doğusunda yer alan bir hastanede Eylül-Kasım 2021 tarihleri arasında yürütülmüştür. Bulgular: Çalışmada hemşirelerin Hemşirelikte Ekip Çalışması Ölçeği toplam puan ortalaması 3.47 ± 0.58 olduğu bulunmuştur. Güven alt boyutu 3.72±0.78, Ekip uyumu alt boyutu 2.91±0.68, Destek alt boyutu 3.55±0.80, Ekip anlayışı alt boyutu 3.76±0.75, Ekip liderliği alt boyutu 3.68±0.88 olduğu bulunmuştur. Karşılanmayan/Verilemeyen Hemşirelik Bakım Gereksinimleri Anketi-A’nın puan ortalaması 1.54±0.95 olduğu bulunmuştur. Karşılanmayan/Verilemeyen Hemşirelik Bakım Gereksinimleri Anketi-B’nin ortalaması 3.30±0.63 bulunmuştur. Hemşirelerin Hemşirelikte Ekip Çalışması Ölçeği toplam puan ortalaması ile ekip çalışması eğitimi alma durumu arasında anlamlı farklılık saptanmıştır(p<0.05). Hemşirelerin Karşılanmayan Hemşirelik Bakım Gereksinimleri Anketi-A toplam puan ortalaması ile medeni durum arasında anlamlı farklılık saptanmıştır(p<0.05). Hemşirelikte Ekip Çalışması Ölçeği Toplam Puan Ortalaması ve alt boyutları ile Karşılanmayan/Verilemeyen Hemşirelik Bakım Gereksinimleri Anketi-A toplam puan ortalaması arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Çalışma sonucuna göre hemşirelerin ekip çalışması uyumu arttıkça hastaların karşılanmayan bakım gereksinimlerinin azaldığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda hasta bakımında eksiklik yaşanmaması için hemşirelik ekibinin oryantasyonunu hasta bakım kalitesini içeren simülasyon programlarından oluşan klinik uygulama ve liderlik eğitimlerinin yapılması, ekip içi iletişim, problem çözme ve karar verme becerilerinin güçlendirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Ekibi, Pandemi, Hemşirelik Bakımı, Bakım 


Keywords: