BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar BEKAR, Şevkiye DİKMEN, Emine EFE
PEDİATRİ HEMŞİRELERİNDE MERHAMET YORGUNLUĞUNUN İLİŞKİLİ FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ
 
Giriş: Pediatri hemşireleri, bakım verdikleri çocuklara karşı merhamet duyabilirler. Pediatri hemşirelerinde oluşan merhamet duygusu, zaman içinde merhamet yorgunluğuna dönüşebilmektedir. Pediatri hemşirelerinin merhamet yorgunluğu düzeyleri, bazı faktörlere göre değişebilmektedir. Amaç: Bu araştırma, pediatri hemşirelerinde merhamet yorgunluğunun ilişkili faktörlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılmıştır. Araştırma, Ekim 2022 tarihinde Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde bulunan bir üniversite hastanesinde görev yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 65 pediatri hemşiresi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, Google Formlar aracılığıyla hazırlanan anket formu ile çevrimiçi olarak toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Merhamet Yorgunluğu- Kısa Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 22.00 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan pediatri hemşirelerinin yaş ortalaması 34.31 ± 7.76 yıl ve %96.9’u kadın, %86.2’si lisans mezunu, %66.2’si evli ve %52.4’ü en az bir çocuğa sahiptir. Pediatri hemşirelerinin merhamet yorgunluğu- kısa ölçeği toplam puan ortalaması 65.77 ± 25.71 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin algıladıkları iş yükü, hemşirelik mesleğinden memnuniyet, bulunduğu kurumda çalışmaktan memnuniyet ve eğitim durumuna göre merhamet yorgunluğu-kısa ölçeği toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç: Bu araştırmada, pediatri hemşirelerinin algıladıkları iş yükü, hemşirelik mesleğinden memnuniyet, bulunduğu kurumda çalışmaktan memnuniyet ve eğitim durumuna göre merhamet yorgunluğu düzeylerinin değiştiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Merhamet, Merhamet Yorgunluğu, Pediatri Hemşiresi 


Keywords: