BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayla KAYA, Nimet KARATAŞ
PEDİATRI HEMŞIRELIĞINDE TEKNOLOJI KULLANIMININ YERI VE ÖNEMI: LITERATÜR DERLEMESI
 
Teknoloji ve buna bağlı olarak teknolojik gelişmeler, insanlık var olduğundan bugüne devam eden dinamik bir yapıdır. Geçmişte teknolojik gelişmelerin bilime öncülük ettiği varsayımı hüküm sürerken günümüzde bilimin teknolojik gelişmelerin kaynağı olduğu inancı kabul görmektedir. Teknoloji günümüzde her alanda yaygın kullanılmakta, uzun yaşama olanak tanıyarak, uzak olanı yakınlaştırmaktadır. Bilim ve teknoloji tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da hızla gelişmektedir. Sağlık bakım hizmetleri ve teknolojideki ilerlemeler, nüfus yapısındaki değişiklikler, bakım alan bireylerin artan talepleri hemşirelik hizmetlerini etkilemektedir. Hemşirelikte teknolojinin uygulama alanlarında ve bilimsel çalışmalarda kullanımı ile daha nitelikli bakım sağlandığı araştırmalarda belirlenmiş bir bulgudur. Bu felsefenin oluşmasında kilit rol oynayan en önemli kavramlardan biri profesyonelliktir. Profesyonelleşmenin bir gereği olarak sürekli gelişmek ve teknolojik gelişmeleri bakıma entegre etmek, daha nitelikli bir bakım için vazgeçilemezdir. Profesyonel bir hemşireden sağlık bakımı vermenin yanı sıra teknolojik gelişmeleri takip etme, araştırma yapma, teori geliştirme, mesleki örgütlere ve politik aktivitelere katılma gibi profesyoneller tarafından yerine getirilen işlevleri gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu literatür derlemesinin amacı, pediatri hemşireliğinde teknoloji kullanımının yeri ve önemine dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırmaktır. Pediatri hemşireliğinde gelişen teknolojileri uygulama alanları ve bilimsel araştırmalarına yansıtmaları çocuk sağlığının yükseltilmesi ve sürdürülmesinde oldukça önemli role sahiptir. Teknoloji alanındaki gelişmelerin, hemşirelik bakım kalitesinin yükseltmesinin yanında, hasta güvenliğini artırması adına da önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pediatri Hemşireliği, Bakım, Profesyonellik, Teknoloji 


Keywords: