BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özcan KUTLU, Emel DEMİR
PEDİATRİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN EBEVEYNLERİNİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ HASTANE ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
 
Giriş: Hastanede yatan çocukların ebeveynlerinin spiritüel iyilik hali, hastalık ve hastane stresiyle baş etmede önemli bir rol almaktadır. Pediatri kliniklerinde ebeveynin iyilik hali, çocuğun bakım kalitesine etki etmektedir. Araştırma pediatri kliniğinde yatan hastaların ebeveynlerinin spiritüel iyi oluşlarının hastane anksiyete ve depresyon düzeyine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma pediatri kliniğinde yatan 0-18 yaş çocukların 98 ebeveyni ile Haziran- Ekim 2019 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi çocuk kliniklerinde yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı kesitsel bir araştırmadır. Veri toplama aracı sosyodemografik soru formu, Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği (HAD-A, HAD-D), Spiritüel iyi oluş ölçeği (SWBS) kullanılmıştır. Araştırmanın etik kurul izni Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden alınmıştır. Veriler SPSS’de değerlendirilmiş, Mann-Whitney Test, Kruskal-Wallis Test, Ki-Kare testleriyle analiz edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların %81.6’sı anne, yaş ortalaması 35.39±7.935’dir. HAD-A ve HAD-D ile SWBS arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, ciddi depresyon düzeyinde SWBS-Anomi alt boyut ortalaması 2.73 (Min=1.14, Max=4.43) olarak bulunmuştur (p=0.004). Ciddi anksiyete düzeyinde SWBS-Anomi alt boyutunun ortalaması 3.01’dir (Min=1.86, Max=4.43) (p=0.000). Katılımcı annelerin HAD-D ciddi depresyon düzeyi %55.6, HAD-A ciddi anksiyete düzeyi %52.9’dur (p=0.002). Katılımcıların çocuklarının daha önce hastaneye yatma durumunda HAD-D ortalaması 55.04±0.99, daha önce hastaneye yatmayan çocuklar için HAD-D ortalaması 36.31±0.99 olarak bulunmuştur (p=0.002). Katılımcıların ikamet yeri ilçe olanların SWBS-Doğayla uyum alt boyut ortalaması 4.20 (Min=3.00, Max=5.00), SWBS-Anomi alt boyut ortalaması 3.15 (Min=1.71, Max=5.00) olarak bulunmuştur (p=0.012). Sonuç: Çocuk sağlığında ebeveynin spiritüel iyi oluş hali hastane anksiyete ve depresyon düzeyini etkilemektedir. Çocuğun bakım kalitesinde ebeveyn ile birlikte ele alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Anksiyete, Depresyon, Spiritüel 


Keywords: