BİLDİRİ DETAY

Azime KARAKOÇ KUMSAR, Feride TAŞKIN YILMAZ, Gülbahtiyar DEMİREL
POSTMENAPOZAL DÖNEMDE AĞIZ YANMASI SENDROMU SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
 
Araştırma, postmenapozal dönemde bulunan kadınlarda ağız yanması sendromu sıklığını ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmaya 03-28 Eylül 2018 tarihleri arasında bir Aile Sağlığı Merkezi’ne sağlık kontrolü, enjeksiyon uygulaması gibi nedenlerle başvuran, postmenapozal dönemde bulunan, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi almayan, antipsikotik, antidepresan türevi ilaç kullanmayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 207 kadın dahil edilmiştir. Veriler sosyodemografik özellikleri içeren tanılama formu ve ağız sağlığı ile ilgili bilgileri içeren anket formu kullanılarak elde edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede, ortalama, standart sapma, yüzdelik dağılım ve ki kare testi kullanılmıştır. Kadınların yaş ortalaması 61.06±8.43 yıl olup, %41.5’i ilköğretim mezunu, %9.2’si halen sigara içmekte, %39.6’sının kronik bir hastalığı bulunmakta ve %22.2’sinin alerjik bir hastalığı ya da bir maddeye karşı alerjisi bulunmaktadır. Katılımcıların %47.3’ü takma ya da protez diş kullanmakta ve %43.5’i her gün dişlerini fırçalamaktadır. Kadınların %56’sı menapoz sonrasında ağız sağlığında bozulma olduğunu belirtmiş olup %70.5’i ağız sağlığını orta düzeyde değerlendirmiştir. Postmenapozal dönemde olan kadınların %20.3’ü her zaman ağızda ağrı ya da yanma hissi, %44’ü ağız kuruluğu ve %7.7’si tat değişikliği yaşadığını belirtmiştir. Kadınların ağızda yanma hissi yaşama durumu ile kronik hastalık varlığı ve özellikle diyabet hastalığına sahip olma durumları arasında istatistiksel olarak anlımlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Buna rağmen ağızda yanma hissi yaşama durumu ile yaş, sigara içme, sürekli kullanılan ilaçlar, allerji durumu ve düzenli diş fırçalama davranışı arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Postmenapozal dönemde kadınların beşte birinde ağız yanması sendromu görüldüğü; kronik hastalığı, özellikle diyabeti olan bireylerde ağız yanması sendromunun görülme oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Menapoz, Ağız yanması sendromu, Sıklık. 


Keywords: