BİLDİRİ DETAY

Hilal TÜZER, Tuba YILMAZER, Bahar İNKAYA
SAĞLIK BAKIM ELEMANLARINA DÜŞMELERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK SIMÜLASYON TEMELLİ EĞİTİM: YAŞLI BAKIM EVİ ÖRNEĞİ
 
Giriş: Yaşlı bakım evlerinde düşmeler oldukça yaygın görülmekle birlikte mortalite ve morbiditeye neden olan dünya çapında önemli bir sağlık problemidir. Düşmelerin önlenmesi için sağlık bakım elemanlarının düşmeye yönelik bilgi düzeylerinde iyileşmeye ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Simülasyon temelli eğitimle hedeflenen sonuçlara ulaşılabilineceği düşünülmektedir. Amaç: Bu araştırma, düşmelerin önlenmesine yönelik simülasyon temelli eğitimin sağlık bakım elemanlarının bilgi düzeyine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Yarı-deneysel olarak yapılan araştırma, Ankara ilinde bulunan bir yaşlı bakım evinde çalışan 6'sı hemşire 15'i yaşlı bakım teknikeri olmak üzere toplam 21 sağlık bakım elemanı ile yapılmıştır. Sağlık bakım elemanının bilgi düzeylerini ölçmek için ön-test uygulanmış sonrasında 2 saatlik teorik eğitim verilmiştir. Ertesi gün tüm grup standart hastayla düşmeyi içeren senaryo eşliğinde çalışmıştır. Yapılan uygulamalar eş zamanlı olarak videoya kaydedilmiştir. Uygulama tamamlandıktan hemen sonra 5’er kişilik gruplarla çözümleme oturumu gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda videoya kaydedilen uygulamalar sağlık bakım elemanları ve araştırmacılar tarafından izlenerek bireylere performansları konusunda geri bildirim verilmiştir. Son olarak araştırmaya katılan tüm gruba son-test yapılarak bilgi düzeyleri değerlendirilmiştir. Bulgular: Sağlık bakım elemanının, %52,4’ ünün kadın olduğu, yaş ortalamalarının 22,29±2,26, hizmet süresi ortalamasının 3,71±1,19 yıl olduğu tamamının SML/Önlisans mezunu olduğu görülmektedir. Sağlık bakım elemanının öntest bilgi puan ortalamasının 41.65±8.12, sontest bilgi puan ortalamasının 73.88±15.90 olduğu belirlenerek bilgi düzeyindeki artış anlamlı bulunmuştur. Sonuç: Düşmelerin önlenmesiyle ilgili yapılan simülasyon temelli eğitimin sağlık bakım personelinin bilgi düzeyleri üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Simülasyon temelli eğitimin yaygınlaştırılması, farklı örneklem grubu ve düşme konusunun farklı yönleriyle ele alınıp tekrarlanarak sonuçların değerlendirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Standart hasta, Düşme, Yaşlı bakımı 


Keywords: