BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nilgün DOĞU, Buğse YÜCEER, Feyza Aybike YILDIRIM, Eda Nur YELER, Pelin İYİDUVAR, Hilal Cansu BAKAN
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YENİLİKÇİLİK VE YARATICI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yenilikçi ve yaratıcı kişilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde, bir vakıf üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde (Hemşirelik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümü) öğrenim gören öğrencilerle yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında, “Kişisel Bilgi Formu”, “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” ve “Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, kikare, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis ve Spearman korelasyon testleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,09±1,36, %77.6’sı kadın, %46,6’sı 1. sınıf öğrencisi ve %42.2’si hemşirelik bölümü öğrencisidir. Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Ölçeği toplam puanı, 63.41±7.85 bulunmuştur. Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Ölçeği fikir önderliği ve risk alma alt boyut puanları diğer bölümlerin öğrencilerinden anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Öğrencilerin Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği alt boyut puan ortalamaları; amaç yönelimlilik alt boyutu 16.01±4.28, içsel motivasyon alt boyutu 21.38±2.89, kendine güven alt boyutu 10.06±3.16, risk alma alt boyutu 16.24±2.37 bulunmuştur. Öğrencilerin, içsel motivasyon puanı ile fikir önderliği (p<0.01, r= .56) ve risk alma (p<0.01, r= .64); kendine güven ve risk alma (p<0.01, r= .48) alt boyut puanları arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Sonuç: Öğrencilerin genel olarak kuşkucu kişilik özelliğine sahip olduğu ve yenilikçi kişilik özelliğine sahip öğrenci sayısının oldukça az olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı kişilik özelliklerinin geliştirilmesi için motive edilmesi, yeterli zaman ve kaynak sağlanması, atölye çalışmalarının düzenlenmesi, öğretim elemanlarının bu konu kapsamında farkındalıklarının arttırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: yenilikçilik, yaratıcılık, sağlık bilimleri, öğrenci 


Keywords: