BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Semra AÇIKSÖZ, Nurdan YALÇIN ATAR, Kürşat Nuri BAYDİLİ
SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ
 
Amaç: Bu çalışmada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin teknoloji bağımlılık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipteki araştırmanın evrenini; 2019-2020 Eğitim-Öğretim Döneminde İstanbul’da bir devlet Üniversitesinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programlarında öğrenim gören öğrencileri (n=1983) oluşturmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden 491 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; Tanıtıcı Bilgi Formu ve Teknoloji Bağımlılık Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde önemlilik seviyesi p<0.05 değeri kabul edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi ile yapılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri incelendiğinde; öğrencilerin %73,9’unun (n=363) 18-20 yaş aralığında olduğu, %76’sının (n=373) kadın olduğu, %45,8’inin (n=225) Sağlık Meslek Lisesi mezunu olduğu, %66’sı (n=324) 1.sınıf öğrencisi iken %9,8’inin (n=48) Evde Hasta Bakım Programı öğrencisi olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %96,9’unun (n=466) internete bağlanmak için akıllı telefonlarını kullandıkları, çoğunluğun (%89, n=437) sosyal ağ sitelerinden Instagram’ı kullandıkları, %39,1’inin (n=192) sosyal medyada günlük ortalama 3-4 saat arası zaman geçirdiği tespit edilmiştir. Teknoloji bağımlılık ölçeği ile bağımsız değişkenlerden cinsiyet, öğrenim gördüğü program, sınıfı, internete bağlantı yolu ve çevrimiçi oyun türleri bakımından anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç: Öğrencilerin teknoloji bağımlılık düzeylerinin orta seviyede olduğu ve cinsiyet öğrenim gördüğü program, sınıf, internete bağlantı yolu ve çevrimiçi oyun türlerinin teknoloji bağımlılığını etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Bağımlılık, Öğrenci 


Keywords: