BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Betül MAMMADOV, Ayten ŞENTÜRK ERENEL
SEZERYAN SONRASI DÖNEMDE KADINLARIN CİNSEL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Çalışma, sezeryan ile doğum yapmış kadınların sezeryan sonrası cinsel fonksiyonlarının değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. Gereç-Yöntem: Sezeryan doğum sonrası dönemde hastaneye başvuran 0-6 aylık bebeği olan 207 kadın çalışmaya dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak veri toplama formu ve Kadın Cinsel Fonksiyon Durum Envanteri (FSFI) kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 31,23±8,05, eşlerinin yaş ortalaması 35,68±8,75 idi. Kadınların %44,9’u lise mezunuydu. %67,6’sı kontraseptif bir yöntem kullanıyordu. %59,4’ü bebeğini emziriyordu. Sezeryan sonrası tekrar cinselliğe başlama süresi ortalama 44,2±18,7 gündü. Şu anki cinsel yaşantısının gebelik öncesine kıyasla farksız olduğunu söyleyen kadın oranı %71 idi. Kadınların demografik verileri ile FSFI alt ölçeklerinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında; sezeryan sonrası cinsel ilişkiye başlama süreleri arttıkça, kadınların cinsel istek (p<0,001), uyarılma (p<0,03), lubrikasyon (p<0,001), orgazm (p<0,001), cinsel doyum (p<0,001) puanlarının da anlamlı olarak arttığı bulunmuştur. Sezeryan sonrası cinselliğe geç başlayan kadınların ağrı puanları (p<0,002) ise daha düşük bulunmuştur. Emzirmeyen kadınların orgazm (p<0,006) ve cinsel doyum (p<0,001) puanları ise emziren kadınlara oranla daha yüksek bulunmuştur. Kadınların yaşları arttıkça cinsel istek (p<0,01), uyarılma (p<0,01), orgazm (p<0,004), doyum (p<0,01), puanlarının ise azaldığı bulunmuştur. Kadınların evlilik süreleri arttıkça cinsel istek (p<0,001) ve orgazm (p<0,03) puanlarının azaldığı bulunmuştur. Sonuç: Sezeryan sonrası ilk altı aylık dönemde cinsel ilişkiye başlama süresi uzadıkça kadınların cinsel işlevlerinin olumlu yönde arttığı; evlilik süresi, yaş, emzirme gibi faktörlerin cinsel fonksiyonları etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Sezeryan, Cinsel İşlev Ölçeği, Ebelik, Hemşirelik 


Keywords: