BİLDİRİ DETAY

Yasemin Behram KANDEMİR
SİRKADYEN RİTİM BOZULMASI, DİYABETİK KARDİYAK HİPERTROFİDE MELATONİNİN YARARLI ETKİSİNİ DEĞİŞTİRDİ.
 
Melatoninin, mTOR ekspresyonunu değiştirerek diabetes mellitus’ta kardiyak hipertrofiyi önlediği bildirilmiştir. Bununla birlikte karanlık periyottaki melatonin tedavisinin kardiyak hipertrofi üzerine olan etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı sabah veya akşam saatlerinde melatonin tedavisininin kardiyak hipertrofi üzerine olan etkisini kombine bir şekilde karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Melatoninin günün iki farklı periyotunda kardiyak hipertrofi üzerine olan etkisini araştıran ilk araştırmadır. Bu amaçla 60 erişkin dişi Wistar sıçanı kullanıldı. Denekler randomize bir şekilde 5 gruba ayrıldı; Kontrol (Grup 1), araç (Grup 2), diyabetik grup (Grup 3), ışıkta diyabetik + melatonin tedavisi (Grup 4), diyabetik + melatonin tedavisi karanlıkta (Grup 5). Deneysel diyabet modeli, intraperitoneal olarak streptozotozin enjeksiyonu ile oluşturuldu. Denekler, sekiz hafta boyunca ışık altında (Grup 4) ve karanlıkta (Grup 5) 50 mg / kg / gün dozunda melatonin ile intraperitoneal olarak tedavi edildi. Deneysel diabetes mellitus modeli oluşturulduktan 8 hafta sonra, ekokardiyografi ile myokardiyal fonksiyona ve kalbin yapısına bakıldı. Antioksidan enzim aktiviteleri (Süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidazi katalaz)ve lipid peroksidasyon seviyeleri (malondialdehit) spektrofotometri ile analiz edildi. Western blot yöntemi ile mTOR protein ekspresyonuna bakıldı. Melatoninin sadece aydınlık dönemde, diabetes mellitus'a bağlı olarak oluşan kardiyak hipertrofi üzerine anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Melatonin tedavisi, karanlık dönemde diyabetik kardiyak hipertrofi oluşmasını engelleyememiştir. Bu durumda, diyabetik koşullarda melatonin tedavisinin kardiyak hipertrofi üzerine olan etkisi, tedavinin uygulanış saatine, melatoninin sirkadiyen ritmine bağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak hipertrofi, sirkadiyen ritim, diabetes mellitus, melatonin 


Keywords: