BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasan Hüseyin MUTLU, Berna DİNÇER, Hacer ATAMAN, Nurgül BULUT, Hacer Hicran MUTLU
TIP FAKÜLTESİ VE HEMŞIRELIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ E-ÖĞRENME VE EĞITIMDE TEKNOLOJI KULLANIMINA YÖNELIK TUTUMLARININ BELIRLENMESI
 
Giriş ve amaç: Bu çalışma, yola çıkılarak tıp fakültesi ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin e-öğrenmeye ve eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu araştırmanın evrenini İstanbul ilinde bir devlet üniversitesinin 1.,2.,3. sınıflarında 2018-2019 eğitim öğretim yılında, hemşirelik bölümünde öğrenim gören 114 ve tıp fakültesinin öğrenim gören 163 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; Kişisel Bilgi Formu, E-öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği ve Teknoloji Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde ortalama, standart sapma, yüzde, frekans gibi tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra; Bağımsız Gruplarda Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis Test testleri kullanılmıştır. Sonuçlar %95‟lik güven aralığında ve anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir Bulgular: Öğrencilerin %69,2’si (n=191 ) kadın, %30,8’i (n=89)’u erkek olduğu bulundu. E-öğrenmeye yatkınlık ve teknoloji tutum ölçeğinde bölümlere göre anlamlı bir farklılık bulunmamışken, e- öğrenemeden kaçınma hemşirelik bölümü öğrencilerinde anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.05).). Tıp fakültesi öğrencilerinin genel ortalaması ile e-öğrenmeye yatkınlık ve teknoloji tutum ölçeği arasında anlamlı olarak pozitif ilişki olduğu saptandı (sırasıyla p=0.001 ve p=0.001). Genel ortalama ile e-öğrenmeden kaçınma arasında negatif yönde anlamı bir ilişki saptanırken, hemşirelik bölümü öğrencilerinde anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05). Öğrencilerin sınıflara göre e-öğrenmeye yatkınlık puanları karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık bulundu (p=0.001). Tıp fakültesi öğrencilerinin sınıflarına göre e-öğrenmeye yatkınlık puanları ve teknoloji tutum ölçeği puanı karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık bulundu (p<0.05). Hemşirelik bölümü öğrencilerinin sınıflarına göre e-öğrenme puanları arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda hem tıp fakültesi öğrencilerinin hem de hemşirelik bölümü öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik tutumlarının ve teknolojiye yönelik tutumlarının pozitif düzeyde olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: E-Öğrenme, Eğitimde Teknoloji, Hemşirelik, Tıp,Öğrenci 


Keywords: