BİLDİRİ DETAY

İlgün Özen ÇINAR, Fadime Hatice İNCİ
TİYATRAL SAĞLIK EĞİTİM YÖNTEMİNİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE BİLGİSAYAR OYUNU BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 
Teknoloji kullanımı (bilgisayar, tablet, akıllı telefon) çocuklar arasında oldukça yaygındır. İnternet kullanımı ve bilgisayar oyunları çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. Tiyatral Sağlık Eğitim Yönteminin ilköğretim öğrencilerinde bilgisayar oyunu kullanımı, süresi ve bağımlılık düzeylerine etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu çalışma kontrol gruplu, ön test- son test tasarımlı deneysel bir çalışmadır. Bir il merkezinde benzer sosyoekonomik düzeye sahip iki ilkokulda eğitim gören 3. ve 4. sınıflardaki toplam 346 öğrencide (200 deney, 146 kontrol) yapılmıştır. Araştırmanın etik kurul ve kurum izinleri alınmıştır. Veriler, Öğrencileri Tanıtıcı Bilgi Formu ve Çocuklar İçin Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Ölçeği ile toplanmıştır. Veri toplama formları deney ve kontrol gruplarına uygulandıktan sonra, deney grubuna farklı bir yöntem olan ve bizim tanımladığımız eğitsel oyun oynanarak karakter üzerinden yapılan soru-cevap yöntemi ile eğitim girişimi yapılmış ve öğrencilere broşür dağıtılmıştır. Kontrol grubuna girişim yapılmamıştır. Girişimden bir ay sonra her iki grubun son test verileri toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS programında sayı, yüzde ortalama standart sapma, ki-kare, student t, paired samples t testleri kullanılarak yapılmıştır. Girişimden sonra deney grubu öğrencilerinin bilgisayar kullanım süresi ve bağımlılık düzeylerinde anlamlı derecede farklılık bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, bu eğitim yöntemi çocukların teknoloji bağımlılığını ve bilgisayar kullanımı sürelerini azaltmada kullanılabilir. Ayrıca bu eğitim yönteminin özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara sağlık ile ilgili bir pek çok konunun öğretiminde kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji bağımlılığı, tiyatral eğitim, bilgisayar bağımlılığı, ilkokul öğrencileri 


Keywords: