BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet SEVEN, Ahmet BARIN
TÜRKİYEDE HEMŞİRELİKTE İNOVASYON İLE İLGİLİ YAPILAN TEZLERİN NİCELİĞİ
 
Giriş: Günümüzde bilimsel bilginin önemi gittikçe yükselmekte ve sağlık bakım hizmetleri hızla değişmektedir. Bu değişimin yaşandığı ortamda hemşirelerin etkili sonuçları yakalayabilmeleri için ancak inovasyon sürecini hemşirelik bakım hizmetlerine monte etmeleri ile mümkündür. Hemşirelik hizmetlerinin inovasyon sürecinin monte edilmesi ile bakım kalitesinin yükselmesine ve sağlık bakım maliyetlerinin düşmesine katkı sağlamaktadır. Hemşirelikte inovasyon son yıllarda büyük hız kazanmış ve sınırlı sayıda inovatif araştırma bulunmaktadır. Bu duruma bağlı olarak hemşirelikte inovatif uygulamalarının gelişmeye ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Amaç: Bu çalışma Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’nde kayıtlı hemşirelikte inovasyon ile ilgili tezlerin durumunu belirlemek amacıyla yapıldı. Materyal Metod: Web tabanlı, retrospektif ve tanımlayıcı olarak yapılan araştırma, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’ne “hemşirelik” ve “inovasyon” anahtar kelimeleri girilerek gerçekleştirildi. Bulgular: Hemşirelikte inovasyon ile ilgili ülkemizde 2014-2022 yılları arasında toplamda 6 tez yapıldığı, bu tezlerin %83,3’ünün (5) yüksek lisans ve sadece 1’inin doktora tezi (%16,6) olduğu saptandı. Yapılan tezlerin %66,6’sının hemşireler ile (4) %33,3’ünün ise hemşirelik öğrencileri ile yapıldığı tespit edildi. Tezler incelendiğinde hepsinin hemşireler/hemşirelik öğrencilerinin inovasyon hakkındaki düşünce ve algılarının belirlenmesi üzerine anket çalışmaları olduğu görüldü. Sonuç: Çalışmada ülkemizde hemşirelikte inovasyon ile ilgili yapılan tezlerin az sayıda olduğu ve bakım ile ilgili yeni ürün veya yöntem geliştirme ile ilgili bir teze rastlanılmadığı görüldü. Hemşirelerin inovasyon ile ilgili ülkemizde sınırlı sayıda da olsa çalışmaları var olmakla birlikte bilimsel olarak tez çalışmalarında inovasyona yönelik inovatif ürün ve bakım ile ilgili yeni yöntemlerin ele alınmadığı görülmüştür. Hemşirelikte inovasyona yönelik lisansüstü bilimsel tez çalışmalarının artırılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, inovasyon, nicelik, tez 


Keywords: