BİLDİRİ DETAY

Tuba DİNÇ, Ayla ÇAPIK
UMBLİKAL KORDU KESME ZAMANININ BEBEKTEKI BETA-ENDORFIN SEVIYESINE VE ANNE- BEBEK BAĞLANMASINA ETKISI
 
Amaç: Bu araştırma umblikal kordu kesme zamanının bebekteki beta-endorfin seviyesine ve anne-bebek bağlanmasına etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırma, kontrol gruplu deneysel modeldedir. Araştırma 15 Ekim – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Erzurum ilinde bulunan bir kadın doğum hastanesinde yürütüldü. Araştırmanın evrenini, ilgili hastaneye doğum için başvuran tüm gebeler, örneklemini ise randomizasyon yöntemiyle seçilen 107 (Deney grubu-geç kord klembi: 55, Kontrol grubu-erken kord klembi: 52) gebe oluşturdu. Araştırmanın verileri, Tanıtıcı Bilgi Formu, Laboratuvar Analizleri Formu, LATCH Emzirme Tanılama Aracı ve Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği kullanılarak toplandı. Araştırma kapsamında, Beta-endorfin ve prolaktin seviyelerini belirlemek için kan örnekleri alındı. Araştırmanın verilerinin değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, ki-kare, bağımsız gruplarda t testi analizleri kullanıldı. Araştırma etik kurul onayı ve kurum izni alındı. Bulgular: Deney grubunda umblikal kord beta-endorfin ortalama değeri 775.80±229.35 olarak belirlenirken, kontrol grubunda 547.91±290.01 olarak belirlendi ve gruplar arasında ki farkın anlamlı olduğu saptandı (t= 4.492, p= 0.000). Aynı şekilde deney grubunda umblikal kord prolaktin değerinin ortalama 174.26±47.20, kontrol grubu prolaktin değerinin 119.06±47.74 olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (t= 6.012, p= 0.000). Geç kord klembi yapılan grupta anne-bebek bağlanmasının ve LATCH emzirme puan ortalamalarının, erken kord klembi yapılan gruba göre daha yüksek olduğu belirlendi. Sonuç: Araştıma bulgularına göre geç kord klembi uygulanan bebeklerde umblikal kord beta-endorfin ve prolaktin değerlerinin daha yüksek olduğu, ayrıca bu grupta emzirme başarısı ve anne-bebek bağlanmasının erken kord klembi yapılan gruba göre daha yüksek olduğu saptandı. (Not: “Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: TYL-2017-6206”)

Anahtar Kelimeler: Anne-bebek bağlanması, Beta-Endorfin, Ebe, Emzirme, Geç kord klembi, Prolaktin 


Keywords: