BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlknur YÜCEL, İlknur METİN AKTEN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN HAZIR BULUNUŞLUK VE BEKLENTİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu araştırma üniversite öğrencilerinin e-öğrenme sürecine ilişkin hazır bulunuşluk ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı-kesitsel tipte yapıldı. Araştırmanın evrenini; Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü (1.,2.,3.ve 4.sınıf) öğrencileri oluşturdu. Araştırmada örneklem seçimine gidilmedi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında bu bölümde okuyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllü öğrenciler araştırmanın örneklemini oluşturdu. Araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin yer aldığı anket, ‘e-Öğrenme Sürecine İlişkin Hazır Bulunuşluk ve Beklenti Ölçeği’ ve “e-Öğrenme Sürecine İlişkin Memnuniyet Ölçeği” kullanılarak veriler toplandı. Veriler SPSS 25 paket programında analiz edildi. Anlamlılık düzeyi p˂0,05 olarak kabul edildi. Araştırmaya yaş ortalamaları 21,5±1,8 ve %67,2’si kadın olan toplam 125 öğrenci katıldı. Öğrencilerin e-öğrenme sürecine ilişkin hazır bulunuşluk ve beklenti ölçeğinin faktör puanları incelendiğinde, “Teknik Beceriler (32,5-100)” ve “Başarıyı Etkileyen Faktörler (56,6-100)” dışındaki diğer faktörlere ilişkin puanların 20 ile 100 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçekteki her faktörün ortalamaları incelendiğinde, Kişisel Özellikler (ort.68,4), Teknolojiye Erişim (ort. 75,6), Teknik beceriler (ort. 81,0), Motivasyon ve Tutum (ort. 75,8), Başarıyı Etkileyen Faktörler (ort. 81,1) için ortalamanın orta ve üzeri düzeylerde olduğu görülmektedir. Öğrencilerin e-Öğrenme Sürecine İlişkin Memnuniyet Ölçeğinin faktör puanları incelendiğinde, tüm faktörlere ilişkin puanların 20 ile 100 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçekteki her faktörün ortalamaları incelendiğinde, İletişim ve Kullanışlılık (ort. 71,7), Öğretim Süresi (ort. 70,8), Öğretim İçeriği (ort. 72,6), Etkileşim ve değerlendirme (ort. 69,2) için ortalamanın orta ve üzeri düzeylerde olduğu görülmektedir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin e-öğrenme ortamlarında eğitim alabilecek kişisel özelliklere sahip olduklarına inandıkları saptandı. Ayrıca öğrencilerin, kullandıkları e-öğrenme ortamının iletişim özelliklerinden ve kullanışlılığından orta düzey ve üzerinde memnuniyet duydukları bulundu.

Anahtar Kelimeler: e-Öğrenme, Hazır Bulunuşluk, Memnuniyet, Uzaktan Eğitim 


Keywords: