BİLDİRİ DETAY

Sibel KÜÇÜKOĞLU, Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR, Veysel CAN, Mehmet BULDUK
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MADDE KULLANIM DURUMLARI İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Gençlerin büyük bir çoğunluğu ergenlik döneminde yaşadığı farklı duygular nedeniyle kısmen de olsa yalnızlık duygusu yaşamakta dolayısıyla bu yalnızlık duygusuyla baş etmek ve kendini kanıtlamak için madde kullanımına yönelebilmektedir. Çalışma Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin madde kullanım durumları ile yalnızlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yürütülmüştür. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini 2017-2018 bahar yarıyılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu ve Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup, çalışmaya katılmaya gönüllü olan ve anket formlarını eksiksiz olarak dolduran (n=424) öğrenciler ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışmada Tanıtıcı Bilgi Formu ve UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Veriler sınıf ortamında ortalama 20-30 dakikalık zaman diliminde toplanmıştır. Çalışmanın tüm aşamasında etik ilkelere sadık kalınmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin ortalama 21.40±3.44 yaşında ve %60.6’sının kız öğrenci olduğu, %54.7’sinin ailesinin gelir düzeyini kötü olarak algıladığı, büyük çoğunluğunun (%90.3) herhangi bir işte çalışmadığı, %42’sinin geniş ailede yaşadığı, %50.9’unun annesinin okuryazar olmadığı belirlendi. Öğrencilerin madde kullanım durumları incelendiğinde ise %33.5’inin sigara, %7.8’inin alkol, %1.4’ünde de uçucu madde kullandığı görüldü. Çalışmada öğrencilerin yalnızlık düzeyleri incelendiğinde UCLA Yalnızlık Ölçeği puan ortalamasının 39.42±10.18 olduğu belirlendi. Öğrencilerin madde kullanım durumları ile yalnızlık durumları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü (p>0.05). Sonuç: Çalışma sonucunda öğrencilerde azımsanmayacak boyutta madde kullanımı olduğu ancak madde kullanma durumlarının öğrencilerin yalnızlaşma düzeyi üzerine etkili olmadığı belirlendi. Ülkemizde öğrenciler madde kullanma davranışını genellikle aynı davranışa sahip olan akranları ile gerçekleştirmektedir. Bu da öğrencileri yalnızlaştırmamakla birlikte etkileşime girme ortamı sunduğu için teşvik edici bile olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Madde kullanımı, üniversite öğrencisi, yalnızlık, hemşirelik 


Keywords: