BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinem GÜVEN DİNMEZ, Nuran KÖMÜRCÜ
VAJİNAL AKINTI TEDAVİSİ GÖREN GEBELERİN DOĞUMDAKİ AKINTI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışma; vajinal akıntı yakınmasıyla tedavi görmesine karşın doğum sırasında benzer şikayetleri devam eden gebelerin, tedavi süreçlerini etkileyen faktörlerini değerlendirmek ve soruna yönelik çözümler üretmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte tasarlanmış olup, örneklem grubunu İstanbul’da bulunan bir Kadın Hastalıkları Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesine doğuma gelen gebelerden; araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden, gebeliğinde en az bir kez vajinal akıntı şikayeti ile doktora başvuran, doktor tarafından vajinal akıntıya tedavisine başlanmış olan, travaydaki muayene sırasında aktif olarak akıntısı devam eden 222 gebe oluşturmuştur. Veriler altı aylık zaman diliminde ‘‘Vajinal Akıntısı Olan Gebelere Yönelik Değerlendirme Formu’’ ile hastalarla yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart Sapma, Frekans, Oran, Minimum, Maksimum) yanı sıra, Pearson ki-kare ve Fisher’s Exact Test kullanılmıştır. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Gebelerin; vajinal akıntılarının başlama zamanlarının birinci trimester (%43.7) ve ikinci trimesterde (%41) birbirine yakın olduğu, %62.2’sinin gebelik öncesi dönemde de vajinal akıntı öyküsü olduğu, önemli bir bölümünün (%86) akıntı başladıktan bir süre sonra doktora başvurduğu ve sadece %52.3’ünün tedavisini tamamladığı, çoğunluğunun (%70.7) hijyen puan ortalamasının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Gebelerin eğitim ve hijyen düzeyleri arasında yapılan analizde istatistik olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Gebelerin vajinal yol enfeksiyonları konusunda hijyenik uygulamalara verdikleri önemin yetersiz olduğu, tedaviye başlamak için geç kaldıkları ve tedavi kullanımı konusunda yanlış ya da eksik uygulamalarda bulundukları görülmüştür. Sorunun çözümüne katkı sağlayabilecek olan hemşire/ ebelerin eğiticilik görevini üstlenerek konuyu bütüncül yaklaşımla ele alması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Gebelik, Vajinal Akıntı, Vajinal Akıntı Tedavisi. 


Keywords: