BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma TÜRE, Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİN TIBBİ HATA EĞİLİMİNE ETKİSİ
 
Bu araştırma, yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin problem çözme becerisinin tıbbi hata eğilimine etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı, ilişki arayıcı ve kesitsel bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini İstanbul'da yer alan kamu ve özel hastanelerin genel yoğun bakım ünitesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, pediatrik yoğun bakım üntesi, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi ve koroner yoğun bakım ünitesinde görev alan 18 yaş ve üzeri hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmanın yürütüldüğü 6 aylık sürede kriterlere uygun toplam 804 hemşireye ulaşıldı. Çalışmanın verileri, birinci bölümde sosyodemografik ve mesleki özellikler tanılama formu, ikinci bölümde Problem Çözme Envanteri, üçüncü bölümde Hemşirelerin Tıbbi Hata Eğilimi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerin, yaş ortalaması 26,96±4,389 olup, çoğunluğu kadın, yarısından fazlası bekar ve lisans mezunu, büyük çoğunluğu vardiyalı olarak çalışmakta, yarısından fazlasının haftalık çalışma saati 50 saat ve altında idi. Hemşirelerin toplam Problem Çözme Envanteri m puan ortalaması 58,644±15,533 olup problem çözüm becerileri orta düzeyde bulundu. Çalışmadaki hemşirelerin Tıbbi Hata Eğilimi Ölçeği toplam puanı ise 4,944±0,216 olarak belirlenip hemşirelerin tıbbi hata eğilimlerinin düşük olduğu belirlendi. Problem çözme becerisi puanı ile tıbbi hata eğilimi toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki bulundu.

Anahtar Kelimeler: Problem Çözme Becerisi, Tıbbi Hata Eğilimi, Yoğun Bakım Ünitesi, Yoğun Bakım Hemşiresi, Hemşire 


Keywords: