BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mesut DİREK, Fatma ÖZKAN TUNCAY
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE KANITA DAYALI HEMŞİRELİK UYGULAMALARI: BAKIM PAKETİ
 
Kanıta dayalı hemşirelik uygulaması; güncel bilgilerin çeşitli sistematik araştırmalar, klinik deneyimler ve kanıtlarla birleştirilerek hasta bireylerin bakımına katkı sağlayacak şekilde sunulmasıdır. Son yıllarda hasta bakımında kullanılan kanıta dayalı uygulamalardan biri de “bundle” adı verilen bakım paketleridir. İlk kez, 2002 yılında Amerika’da yoğun bakım ünitelerinde mortalite ve morbiditeyi azaltmak amacıyla kullanılan bakım paketleri; bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış uygulamaların bir paket halinde uygulanmasıdır. Bakım paketinde yer alan girişimlerin tamamı randomize kontrollü çalışmalarla ortaya konmuş, kanıt düzeyi yüksek olan uygulamalardır. Yoğun bakım ünitelerinde hasta bakımının sürdürülmesine yönelik birçok bakım paketi ve klinik kılavuzdan yararlanılmaktadır. Bu ünitelerde özellikle enfeksiyonların görülme sıklığı yüksek olduğu için öncelikle enfeksiyonları önlemeye yönelik bakım paketleri geliştirilmiştir. Bu paketler; kateterle ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları bakım/önleme paketi, ventilatörle ilişkili pnömoni bakım/önleme paketi, sepsis bakım paketi, üriner sistem enfeksiyonları bakım paketidir. Bu bakım/önlem paketlerinin dışında yoğun bakım ünitelerinde son güncellemelerle birlikte kullanılan “ABCDEF” bakım paketi de hasta bakımında sık kullanılmaktadır. Bu bakım paketi, hastaların mümkün olan en kısa sürede ve güvenli bir şekilde fiziksel ve bilişsel aktivitelere katılabilmelerini sağlamak amacıyla, yapılması gereken organizasyon değişikliklerinin değerlendirildiği kanıta dayalı bir rehber niteliğindedir. Yoğun bakım ünitelerinde yapılan çalışmalar bakım paketi kullanımı ile; hastaların hayatta kalma olasılığının arttığını, yoğun bakımda kalış süresinin kısaldığını, tekrarlı yatışların ve enfeksiyon görülme oranlarının düştüğünü göstermektedir. Sonuç olarak; güncel kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda bakımın sürdürülmesi, hastada beklenen sonuçları iyileştirmekte, hastanede geçirilen süreyi kısaltmakta ve mortalite ve morbiditeyi azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, Kanıta Dayalı Uygulamalar, Bakım Paketi 


Keywords: