BİLDİRİ DETAY

Ülkü ÖZDEMİR
YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN İNOVASYON ALGISI: KALİTATİF BİR ARAŞTIRMA
 
Hemşirelikte inovasyon faaliyetlerine başlamak, inovasyonu gerçekleştirmek ve sürdürmek için yönetici hemşirelerin inovasyon algılarının bilinmesi önemlidir. Bu çalışma yönetici hemşirelerin inovasyon algılarını belirlemek amacıyla kalitatif araştırma olarak planlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM: Araştırma bir üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli dokuz dahili kliniğin sorumlu hemşiresiyle yürütülmüştür. Veriler yarı yapılandırılmış anket formu kullanılarak derinlemesine görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Etik Kurul izni, kurum izni, bireylerden bilgilendirilmiş gönüllü olur alınmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analiz yöntemleri kullanılmıştır. BULGULAR Bulgular 9 tema altında incelenmiştir. Hemşirelerin çoğu hemşirelikte inovasyonun gerekli olduğunu, inovasyon faaliyetlerini hasta bakımında kullanacakları yeni ve daha kullanışlı bir ürün/ malzeme olarak algıladıklarını ifade etmektedir. Yeni bir fikir geliştirip hayata geçirme konusunda yardıma ihtiyaçları olduğu, inovasyonu üst yönetimin iznine bağlı olarak gerçekleştirilebileceklerini belirtmektedirler. İnovasyonun risklerinin olabileceğini, inovasyon faaliyetinin yürütülmesinde çalışanlar ve yönetim tarafından dirençle karşılaşabildiklerini belirtmektedirler. Hemşirelerin çoğu yeni bir ürünün hemşirenin işini kolaylaştırıyorsa maliyetli olmadığını, inovasyonun bakımda, hemşirelik hizmetlerinde, hemşirenin bağımsız rollerinde, iş yükünde, hemşireliğe bakış açısında, hasta ve çalışan memnuniyetinde olumlu değişim yaratacağını düşündüklerini bildirmişlerdir. Hemşirelerin çoğu hemşirelik alanında çalışma alanıyla ilgili sürekli eğitim ve meslekte branşlaşma konusunda inovasyona ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. SONUÇ Hemşireler tarafından hemşirelikte inovasyon, hazır gelen yeni alet, yeni malzeme, yeni ürün olarak algılanmaktadır. Hemşireler hemşirelikte inovasyonu gerekli gördüklerini, yeni fikir üretmek ve uygulamaya koymanın zor olduğunu düşündüklerini, hemşirelerin inovatif faaliyete katılımı için üst yönetim tarafından desteklenmesi gerektiği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini düşündüklerini bildirmişlerdir. Hemşirelikte en çok eğitimde inovasyona ihtiyaç olduğunu, branşlaşmanın gerektiğini ifade etmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Yönetici Hemşireler, İnovasyon, İnovasyon Algısı 


Keywords: