BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN, Bahar KEFELİ ÇOL, Burcu GENÇ KÖSE
YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN SABIR VE HUZUR DÜZEYLERİ İLE ÇATIŞMA ÇÖZME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Çatışma çıkar, güç ve statü çekişmesi olarak tanımlanmaktadır. Yöneticilerin çatışmayı nasıl yöneteceklerini öğrenmeleri çatışmanın yıkıcı etkilerini azaltıp yapıcı etkileri oluşturması için gereklidir. Sabır, olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden beklemektir ve yöneticilerde olması beklenen özelliklerdendir. Huzur ise, bireylerin uyum, denge, rahatlık, güven, iç barışını ifade etmektedir. Bu çalışmada yönetici hemşirelerin çatışma çözme stilleri, huzur ve sabır düzeyleri belirlenerek aralarındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı-kesitsel bir çalışma olup 41 yönetici hemşire ile tamamlandı. Veriler Rahim Örgütsel Çatışma Çözme Ölçeği, Sabır Ölçeği ve Huzur Ölçeği kullanılarak toplandı. Yüzde, ortalama, standart sapma, Student-t, MannWhitneyU, Tek Yönlü Anova, Kruskal-Wallis analizi, Pairwise Comparisons, Tukey post-hoc, Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edildi. Veriler etik kurul ve kurum izni alınarak toplandı. Katılımcıların %90.2’si kadın, yaş ortalamaları 37.90±7.35’tir. %65.9 lisans mezunu, meslekte çalışma 14.5±7.31 yıl, yönetici olarak çalışma süreleri 5.69±5.07 yıldır. Katılımcıların %51.2’si meslektaşlarıyla, %46.3’ü diğer çalışanlarla çatışma yaşadığını belirtti. Çatışma yönetiminde en fazla bütünleştirme, ikici sırada uzlaşma, en az hükmetme stilini kullandıkları görüldü. Lisansüstü mezunları bütünleştirme ve uzlaşma yönetimi daha fazla kullanmaktadır. Sabır ve huzur ölçek puanları orta düzeydeyken, hemşirelerle çatışma yaşaması durumunda uzun süreli, kısa süreli ve toplam sabır(p=.002,p=.007,p=.001) diğer çalışanlarla çatışma yaşaması durumunda kişiler arası sabır düzeyleri anlamlı olarak düşük saptandı(p=.037). Yönetici olarak çalışma ile uzlaşma stilini arasında negatif yönlü(r=-.376) zayıf, huzur düzeyi ile kısa süreli sabır(r=.355) ve bütünleştirme(r=.317) arasında pozitif yönlü zayıf anlamlı ilişki saptandı. Yönetici hemşirelerin bütünleştirme stilini daha fazla kullandıkları, sabır ve huzur düzeylerinin orta düzeyde olduğu görüldü. Huzur düzeyi arttıkça bütünleştirme çözüm yöntemini kullanımları artmaktadır

Anahtar Kelimeler: hemşire, yönetici, çatışma yönetimi, sabır, huzur 


Keywords: