BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berna DİNCER, Hacer ATAMAN
YÜKSEK DÜZEY GERÇEĞE UYGUN SİMÜLASYONUN HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ BILGI, MEMNUNIYET VE ÖĞRENMEDE KENDINE GÜVEN DÜZEYINE ETKISI
 
Hemşirelik eğitiminde amaç; sorumluluk sahibi, problemlere bilimsel olarak yaklaşan, kendine güvenen, sorgulayan, araştıran, özgürce düşünebilen, yeteneklerini yaratıcı ve tam kapasite ile kullanabilen meslek üyesi yetiştirmektir. Bu nedenle öğrencilere bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin kazandırılmasını sağlayan eğitim yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu yöntemlerden biri olan simülasyonun, hemşirelik eğitiminde planlanan öğrenme hedefleri doğrultusunda kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Araştırma, simülasyon yönteminin hemşirelik bölümü öğrencilerinin bilgi, memnuniyet ve öğrenmede kendine güven düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilinde bir devlet üniversitesinin 2017-2018 eğitim öğretim yılında hemşirelik bölümünün 2. sınıfında öğrenim görmekte olan, araştırma kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 61 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak sosyodemografik özellikleri içeren “Bilgi Formu”, diyabet ve hipoglisemiye yönelik bilgi düzeyini ölçen “Diyabet ve Hipoglisemi Bilgi Testi”, “Öğrenci Memnuniyeti ve Öğrenmede Kendine Güven Ölçeği” kullanıldı. Araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin, %82’si kadın, yaş ortalaması 19.39±0.89’dur. Deney ve kontrol grubunun, diyabet ve hipoglisemi bilgi ön testi puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Deney grubunun diyabet ve hipoglisemi bilgi son test ve 1. ay sonundaki puanlar, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi (p=0,00; p<0,01). Deney grubundaki öğrencilerin memnuniyet ve öğrenmede kendine güven düzeyleri toplam puan ortalamasının 59.61±4.54 olduğu saptandı. Simülasyon ile eğitim alanların memnuniyet ve kendine güven düzeylerinin yüksek olduğu bulundu. Hemşirelik öğrencilerinin bilgi kazanım sürecinde simülasyon yöntemlerinin kullanımına ağırlık verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Simulasyon, Eğitim, Hemşirelik, Memnuniyet, Öğrenmede Kendine Güven 


Keywords: