SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Fatma AKSOY, Hanife DURGUN
 


Keywords:HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ İLE MOTİVASYONEL KARARLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin yenilikçi davranış özellikleri ile motivasyonel kararlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte planlanan araştırmanın örneklemini araştırmanın dahil edilme kriterlerine uyan 334 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Yenilikçi Davranış Ölçeği (YDÖ) ve Motivasyonel Kararlılık Ölçeği ile 10-30 Eylül tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma için etik kurul onayı, kurum izni ve öğrencilerden bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Verilerin istatistiğinde tanımlayıcı istatistikler, Student t Testi, One-Way Anova testi ve Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin Yenilikçi Davranış Ölçeği puan ortalamaları 75.53±16.92; Motivasyonel Kararlılık Ölçeği puan ortalamaları ise 41.94±9.85 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin motivasyonel kararlılık düzeyleri ile akademik başarı algısı arasında gruplar arasında anlamlı düzeyde fark bulunurken (p<0.05), diğer tanıtıcı özellikler ile Yenilikçi Davranış Ölçeği puan ortalaması arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Ayrıca hemşirelik öğrencilerinin Yenilikçi Davranış Ölçeği puan ortalamaları ile Motivasyonel Kararlılık Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan ileri düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r=0.683; p<0.001). Bu çalışmada Yenilikçi Davranış Ölçeği Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.957; Motivasyonel Kararlılık Ölçeği Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise 0.915 olarak bulunmuştur. Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin yenilikçi davranış düzeylerinin yüksek; motivasyonel kararlılık düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu ayrıca yenilikçi davranış özelliklerinin artmasıyla motivasyonel kararlılık düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilere farkındalık kazandırılması için eğitimlerin planlanması ve geri bildirimlerde bulunulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, Motivasyon, Yenilikçi davranış