SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mehmet Halil ZTRK, Nurdan GEZER, Mahmut SNECEN
 


Keywords:HEMRELKTE SMLASYON ETM N GZ TAKP CHAZININ GELTRLMES VE ETKNLNN NCELENMES: FT KR RANDOMZE KONTROLL BR ALIMA
 
Ama: Hemirelikte simlasyon eitimi iin gz takip cihaznn gelitirilmesi ve etkinliinin incelenmesidir. Gere ve Yntem: Bu aratrma, ift kr randomize kontroll deneysel bir alma olup son test kontrol gruplu desen kullanld. 01/04/2020-27/07/2022 tarihleri arasnda hemirelik rencileri ile yapld. Aratrma iki aamadan olutu. Birinci aamada gz takip cihaz gelitirildi, simlasyon senaryosu hazrland ve pilot alma yapld. kinci aamada ise cihaznn etkinliini incelemek iin ana uygulama yapld. rencilere yara bakm eitimi sonras standardize bir hasta kullanlarak ve gz takip cihaz taklarak yara pansuman simlasyon uygulamas yaptrld. Uygulama sonras renciler iki gruba ayrld. alma grubuyla gz takip cihaz analizleri, kontrol grubuyla video geri bildirim verileri paylald. Her iki gruba veri toplama aralar doldurtuldu. Nicel verilerinin analizi iin SPSS program, gz takip cihaz verilerinin analizi iin bir yazlm program kullanld. Bulgular: Kontrol grubunda yer alan rencilerin, gruplara gre Simlasyon Tasarm lei renci iin nemi blm destek alt boyutu puan ortalamasnn istatistiksel adan anlaml bir farkllk gsterdii saptand. Korelasyon sonular incelendiinde, Simlasyon Tasarm En yi Tasarm geleri ile imdiki renme ile ilgili Memnuniyet arasnda istatistiksel olarak anlaml, pozitif ynl ve gl dzeyde bir ilikinin olduu saptand. Simlasyon Tasarm renci iin nemi ile imdiki renme ile ilgili memnuniyet arasnda istatistiksel olarak anlaml, pozitif ynl ve orta dzeyde bir ilikinin olduu saptand. alma grubundaki rencilerin scaklk haritas analizleri bamsz iki aratrmac tarafndan pansuman uygulama kontrol listelerine iaretlendi ve simlasyon srasnda iaretlenen pansuman uygulama kontrol listesi ile karlatrld. Gz takip cihaznn doru veriler ortaya koyduu grld. Sonu: Her iki yntemin benzer etki ve etkinlie sahip olduu saptand.

Anahtar Kelimeler: Gz, Hemirelik, Simlasyon Eitimi, Takip, Video kayt