SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ebru GL, rem AKST, Behice ERC
 


Keywords:KADINLARDA BTNCL TAMAMLAYICI VE ALTERNATF TIBBA KARI TUTUMLARIN VE ETKLEYEN FAKTRLERN BELRLENMES
 
Ama: Bu aratrma, kadnlarn btncl tamamlayc ve alternatif tbba kar tutumlarnn ve etkileyen faktrlerin belirlenmesi amacyla yaplmtr. Materyal ve Metot: Tanmlayc tipte yaplan bu aratrma, Eyll-Kasm 2021 tarihleri arasnda aratrmaya katlmaya gnll 18-60 ya aras 239 kadnla gerekletirilmitir. Veriler Tantc Anket Formu ve Btncl Tamamlayc ve Alternatif Tbba Kar Tutum lei (BTAT) kullanlarak Google Form araclyla toplanmtr. Verilerin deerlendirilmesinde, ortalama, yzde, Mann Witney U, Kruskal-Wallis, Spearman kolerasyon ve Cronbach Alfa gvenirlik analizi kullanlmtr. statistiksel deerlendirmede anlamllk dzeyi p<0.05 dzeyinde deerlendirilmitir. Bulgular: Aratrmaya katlan kadnlarn ya ortalamasnn 29.2410.08 olduu, %60.3nn evli, %48.5inin niversite mezunu, %28.9unun ev hanm, %67.4nn alt, %63.2sinin gelirinin orta dzey olduu, %82.8inin herhangi bir kronik hastal olmad, %50.2sinin saln iyi olarak alglad, %36snn tamamlayc ve alternatif tbb (TAT) internetten duyduu, %56.9unun TAT etkinliine inand ve %57.7sinin TAT kullanmad belirlenmitir. Kadnlarn BTAT toplam puan ortalamas 31.536.71, tamamlayc ve alternatif tp puan ortalamas 21.784.49, btncl salk puan ortalamas 9.755.27 olarak bulunmutur. Medeni durum, eitim dzeyi, meslek, alma durumu, gelir dzeyi, kiinin algsna gre salk dzeyi, TAT duyma, TAT kullanma durumuna gre BTAT toplam puan ortalamalarnda anlaml bir fark bulunmamtr (p>0.05). TAT etkinliine inanma ile BTAT puan ortalamalar arasnda istatistiksel olarak anlaml fark bulunmutur (p<0.001). Sonu ve neriler: Kadnlarn tamamlayc ve alternatif tbba kar tutumlarnn pozitif ve orta dzeyde olduu sonucuna ulalmtr. Bu nedenle salk profesyonellerinin kadnlarn bu eilimlerinin farknda olmalar ve onlar bilinlendirerek hatal kullanmdan korumalarnn nemli olduu dnlmektedir. Bu dorultuda TATn zararl ve faydal etkileri konusunda eitim veya danmanlk yaplmas nerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kadnlar, Tamamlayc ve Alternatif Tedavi, Tutum