SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

irin URU DEMR, Runida DOAN
 


Keywords:KARACER NAKL HASTALARININ PSKOLOJK SALAMLIK DZEY LE AKILCI LA KULLANIMI ARASINDAK LK
 
Ama: Bu aratrma karacier nakli hastalarnn psikolojik salamlk dzeyi ile aklc ila kullanm arasndaki ilikiyi belirlemek amacyla ilikisel tanmlayc olarak yapld. Materyal ve Metot: Aratrma Ocak 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasnda Turgut zal Tp Merkezi Karacier Nakli Enstitsnde yapld. Aratrmann rneklemini 114 karacier nakli olmu hasta oluturdu. Verilerin toplanmasnda Sosyodemografik Veri Formu, Ksa Psikolojik Salamlk lei ve Aklc la Kullanm lei kullanld. almann yaplmas iin gerekli kurum izni ve etik kurul izni alnd. Veriler yz yze grme yntemiyle topland. Bulgular: Aratrmaya katlan hastalarn Aklc la Kullanm leinden aldklar ortalama puan 80.0 9.53 olarak (yksek) hesapland. Ksa Psikolojik Salamlk leinden alnan ortalama puan 18.19 5.69 olarak (normal) belirlendi. Psikolojik salamlk leinde; sigara kullanan hastalarn ve ila kullanm ile ilgili bilgiyi hekimden alan hastalarn aldklar puanlar istatistiksel olarak nemli dzeyde yksek bulundu (p<0.05). Aklc la Kullanm leinde; okur-yazar olan, zel salk sigortasna sahip olan ve nakil zerinden 13-18 ay gemi olan hastalarn aldklar puan istatistiksel olarak nemli dzeyde yksek bulundu (p<0.05). Aklc ila kullanm ve ksa psikolojik salamlk lekleri arasnda istatistiksel olarak anlaml bir iliki bulunmad (p>005). Sonu: Bu aratrmada katlmclarn aklc ila kullanm dzeyi yksek, psikolojik salamlk dzeyi ise normal bulundu. Aklc ila kullanm ve psikolojik salamlk lekleri arasnda istatistiksel olarak anlaml bir iliki bulunmad. Bu sonular dorultusunda hemireler; karacier nakli olmu hastalarn aklc ila kullanm ilkelerine uygun hareket edip etmediini takip etmeli, taburculuk eitiminde bu konuda eitimler vermeli bununla birlikte hastalar psikolojik salamlk asndan deerlendirmeli ve rehberlik etmelidir.

Anahtar Kelimeler: Aklc ila kullanm, hasta, hemire, karacier nakli, psikolojik salamlk.