SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tuba DOST, Nuran TOSUN
 


Keywords:PERFERK VENZ KATETERE BALI FLEBT GELMNN NLENMESNDE KANITA DAYALI BAKIM PAKET UYGULAMASININ ETKS
 
Bu aratrma, periferik venz katetere bal flebit geliiminin nlenmesinde kanta dayal bakm paketi uygulamasnn etkisinin deerlendirilmesi amacyla kontrol ve deney gruplu randomize olmayan deneysel alma olarak uyguland. Aratrma, Karaman Eitim ve Aratrma Hastanesi Dahiliye/Yara Bakm Klinii ve Nroloji/Nroirurji kliniklerinde 01 Eyll 2021-31 Mart 2022 tarihleri arasnda uyguland. Kontrol grubunda 75 hasta ve 88 periferik venz kateter (PVK), deney grubunda 41 hasta ve 48 PVK rnekleme dahil edildi. Verilerin toplanmasnda Hemire Tantc Bilgi Formu, Hasta Demografik ve Klinik Bilgi Formu, Flebit Deerlendirme Skalas ve Bakm Paketi Klinik zlem Formu kullanld. Gncel literatr nda, drt parametre ve 15 hemirelik giriiminden oluan kanta dayal flebit bakm paketi gelitirilerek uzman gr alnd. Kontrol grubundaki hastalara kliniklerin standart PVK bakm uygulamalar gerekletirildi. Klinik hemirelerine PVK bakm, flebit ve bakm paketi hakknda eitimler verildi. Deney grubundaki hastalara, oluturulan kanta dayal bakm paketi dorultusunda bakm verildi. Bakm paketinde yer alan parametrelerin hemireler tarafndan uygulanma durumu gnlk olarak aratrmac tarafndan kaydedildi. Deerlendirmede bakm paketine tam uyum art arand. Tam uyum salanmamas durumunda ilgili hasta aratrma d brakld. Uyum salanmayan parametreler iin hemirelere geri bildirim verildi ve tekrarl eitimler yaplarak uyumlar arttrld. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 25.0 paket program, kategorik deikenlerin karlatrmalarnda Ki-kare ve Fisher Exact testleri kullanld. Bakm paketi uygulanan hastalarn %37,5inde, kontrol grubundaki hastalarn %60,2sinde flebit geliti ve flebit gelime durumu bakmndan gruplar arasndaki fark istatistiksel olarak anlaml bulundu (p<0,05). Bakm paketi uygulanan hastalarda 1., 2. ve 3. gnlerde flebit gelime oran kontrol grubundaki hastalardan daha dkt ve gruplar arasndaki fark istatistiksel olarak anlaml bulundu (p<0,05). Bakm paketi uygulanan hastalarda tm gnlerdeki flebit dereceleri kontrol grubundan daha dkt ve 1., 2., 3. ve 4. gnlerdeki flebit dereceleri bakmndan gruplar arasndaki fark istatistiksel olarak anlaml bulundu (p<0,05). Sonu olarak bakm paketi uygulamas PVKya bal flebit gelime orann azaltmada etkili bulundu. Salk kurulularnda PVKya bal flebit geliiminin nlemesi iin kanta dayal bakm paketi uygulamasnn yaygnlatrlmas, byk rneklem gruplar ile ok merkezli almalarn yaplmas, PVKya bal flebit geliimini nlemeye ynelik gncel kanta dayal hemirelik giriimlerini ieren eitim programlarnn uygulanmas nerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Periferik Venz Kateter, Flebit, Hemirelik, Bakm Paketi