SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Şeyda CAN, Selda Mert BOĞA
 


Keywords:SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA
 
Bu çalışma, ilk ve acil yardım programı ikinci sınıf öğrencilerinin yenilikçi yaklaşımlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Çalışma; yarı yapılandı¬rılmış görüşme rehberi kullanılarak gerçekleştirilen nitel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini; sağlık meslek lisesinden mezun, ilgili programın ikinci sınıfında öğrenim gören ve çalışmaya katılmaya gönüllü (n=4) bireyler oluşturdu. Araştırmaya katılan bireylerin yarısının kadın (n=2), yaş ortalamalarının (20) yıl, tamamının sağlık meslek lisesi mezunu ve çoğunluğunun (%75 n=3) bölümünü isteyerek seçtiği görüldü. Derinlemesine bireysel görüşme yöntemi ile elde edilen verilerin kaydı için ses kayıt cihazı kullanıldı. Çalışmaya katılan öğrencilerin tamamı (n=4) kendini yenilikçi bir birey olarak tanımlamıştır. Çalışmaya katılan bireyler, yeni fikirlerin hayata geçirilmesinde önemli olduğunu düşündükleri destekleri üst/amir (f=4), aile (f=3), meslektaş (f=2) ve arkadaş (f=1) olarak ifade etmiştir. Çalışamadan elde edilen veriler çözümlendiğinde, öğrencilerin (n=4) yenilikçi davranışları üzerinde etkili olduğunu düşündükleri faktörlerin tekrar edilme sıklığına göre sırasıyla“yönetim desteği” (f=4), “karakter” (f=4), “deneyim” (f=3), ve “maddi olanaklar” (f=2) olduğu belirlendi. Literatürde bireylerin yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörlerin incelendiği farklı çalışmalarda belirlenen değer görme, statü, motivasyon, sosyal destek, otonomi ve meslek sevgisi gibi faktörlerin ise katılımcılar tarafından ele alınmadığı görüldü. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, yenilikçi davranışları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla farklı ve daha geniş gruplarda araştırmaların yapılması ayrıca sağlık eğitim programlarının yenilikçi davranışları geliştirilecek şekilde düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nitel Araştırma, Yenilikçi Davranış, İlk ve Acil Yardım